Các trường hợp tố cáo công ty xuất khẩu lao động vi phạm pháp luật

Xuất khẩu lao động là một thị trường nóng do nhu cầu đi xuất khẩu lao động của người dân rất cao. Nhiều trường hợp công ty xuất khẩu lao động làm sai các quy định của pháp luật để trục lợi từ sự cả tin của người muốn xuất khẩu lao động. Khi phát hiện các hành vi đó, cần lập tức tố cáo công ty xuất khẩu lao động vi phạm pháp luật để pháp luật kịp thời xử phạt và tránh tổn thất cho nhiều người lao động khác là nạn nhân.

Hiểu được điều này, Công ty Luật Thái An với nhiều kinh nghiệm về tranh chấp lao động, xin đưa ra quan điểm về vấn đề này như sau:

1. Thế nào là tố cáo công ty xuất khẩu lao động vi phạm pháp luật?

Cơ sở tố cáo công ty xuất khẩu lao động vi phạm pháp luật là:

Tại khoản 6 Điều 3 của Nghị định 24/2018/NĐ-CP quy định việc tố cáo hành vi đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (tức là xuất khẩu lao động) là việc cá nhân báo cho người có thẩm quyền biết hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực này đã gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

Căn cứ theo các quy định tại Điều 41 đến Điều 46 của Nghị định 28/2020/NĐ-CP, các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đưa người lao động ở Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (tức là xuất khẩu lao động) được quy định như sau:

2. Tố cáo công ty xuất khẩu lao động vi phạm điều kiện hoạt động của doanh nghiệp:

Người dân có thể tố cáo công ty xuất khẩu lao động vi phạm pháp luật khi phát hiện các trường hợp sau:

 • Công ty xuất khẩu lao động không công bố Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định;
 • Công ty xuất khẩu lao động không niêm yết công khai quyết định của doanh nghiệp dịch vụ giao nhiệm vụ cho chi nhánh và bản sao Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp dịch vụ tại trụ sở chi nhánh;
 • Công ty xuất khẩu lao động không báo cáo việc thay đổi người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo quy định.
 • Công ty xuất khẩu lao động không thông báo việc giao nhiệm vụ cho chi nhánh thực hiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật;
 • Công ty xuất khẩu lao động sử dụng người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài không có trình độ từ đại học trở lên;
 • Công ty xuất khẩu lao động sử dụng người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài không đủ 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài hoặc hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế.
 • Công ty xuất khẩu lao động không thực hiện phương án tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo quy định.
 • Công ty xuất khẩu lao động không bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động Việt Nam trước khi đi làm việc ở nước ngoài.
 • Công ty xuất khẩu lao động giao nhiệm vụ cho quá 03 chi nhánh ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
 • Công ty xuất khẩu lao động giao nhiệm vụ cho chi nhánh không đúng theo quy định của pháp luật;
 • Chi nhánh doanh nghiệp dịch vụ thực hiện vượt quá phạm vi nhiệm vụ được giao về hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài hoặc thực hiện nhiệm vụ không đúng với quy định của pháp luật;
 • Công ty xuất khẩu lao động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong thời gian sau
  • bị tạm đình chỉ, đình chỉ thực hiện hợp đồng cung ứng lao động
  • bị đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc sau khi đã nhận được thông báo về việc không được đổi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
 • Công ty xuất khẩu lao động sử dụng Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp khác để tổ chức đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài;
 • Công ty xuất khẩu lao động cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp mình để đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài;
 • Công ty xuất khẩu lao động giao nhiệm vụ điều hành hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài cho người đã từng quản lý một doanh nghiệp dịch vụ khác bị thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc cho người đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên do vi phạm quy định của pháp luật về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

3. Tố cáo công ty xuất khẩu lao động vi phạm quy định về đăng ký hợp đồng, báo cáo việc người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Người dân có thể tố cáo công ty xuất khẩu lao động vi phạm pháp luật khi phát hiện các trường hợp sau:

 • Công ty xuất khẩu lao động không báo cáo định kỳ, đột xuất hoặc báo cáo không trung thực về hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.
 • Công ty xuất khẩu lao động để vượt quá số lượng người đã đăng ký theo Hợp đồng cung ứng lao động, Hợp đồng nhận lao động thực tập đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.
 • Công ty xuất khẩu lao động không báo cáo hoặc đã báo cáo nhưng chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.
 • Công ty xuất khẩu lao động không đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động, Hợp đồng nhận lao động thực tập hoặc đã đăng ký nhưng chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.
tố cáo công ty xuất khẩu lao động
Tố cáo công ty xuất khẩu lao động khi vi phạm hợp đồng là quyền của người lao động – Nguồn ảnh minh họa: Internet

4. Tố cáo công ty xuất khẩu lao động vi phạm quy định về tuyển chọn, ký kết và thanh lý hợp đồng:

Người dân có thể tố cáo công ty xuất khẩu lao động vi phạm pháp luật khi phát hiện các trường hợp sau:

 • Công ty xuất khẩu lao động không phối hợp với chính quyền địa phương thông báo công khai, cung cấp cho người lao động đầy đủ các thông tin về số lượng, tiêu chuẩn tuyển chọn và các điều kiện của hợp đồng theo quy định khi tuyển chọn lao động tại địa phương;
 • Công ty xuất khẩu lao động không cam kết với người lao động về thời gian chờ xuất cảnh sau khi người lao động trúng tuyển đi làm việc ở nước ngoài;
 • Công ty xuất khẩu lao động không trực tiếp tuyển chọn lao động.
 • Công ty xuất khẩu lao động không ký hợp đồng với người lao động theo quy định;
 • Công ty xuất khẩu lao động không ghi rõ các chi phí người lao động đóng trong hợp đồng ký với người lao động theo quy định;
 • Công ty xuất khẩu lao động không thanh lý hoặc thanh lý hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài không theo quy định;
 • Nội dung hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, Hợp đồng lao động, Hợp đồng đưa người lao động đi thực tập không phù hợp với Hợp đồng cung ứng lao động, Hợp đồng nhận lao động thực tập đã đăng ký;
 • Nội dung hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài giữa doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu, tổ chức đầu tư ra nước ngoài ký với người lao động, Hợp đồng lao động không phù hợp với báo cáo đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo quy định.

5. Tố cáo công ty xuất khẩu lao động vi phạm quy định về bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ, kiến thức cần thiết cho người lao động:

Người dân có thể tố cáo công ty xuất khẩu lao động vi phạm pháp luật khi phát hiện các trường hợp sau:

 • Công ty xuất khẩu lao động không đăng ký mẫu chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết cấp cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo quy định;
 • Công ty xuất khẩu lao động không cấp tài liệu bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động theo quy định;
 • Công ty xuất khẩu lao động không biên soạn đầy đủ tài liệu bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động theo quy định.
 • Công ty xuất khẩu lao động thực hiện không đầy đủ việc bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo quy định;
 • Công ty xuất khẩu lao động không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ việc kiểm tra, cấp chứng chỉ cho người lao động sau khi tham gia khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết.
 • Công ty xuất khẩu lao động không tổ chức hoặc không liên kết với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở đào tạo để bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo yêu cầu của hợp đồng cung ứng lao động;
 • Công ty xuất khẩu lao động không thực hiện việc bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo quy định.

6. Tố cáo công ty xuất khẩu lao động vi phạm quy định về thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền môi giới, tiền ký quỹ, tiền dịch vụ và các khoản tiền thu của người lao động; đóng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước:

Người dân có thể tố cáo công ty xuất khẩu lao động vi phạm pháp luật khi phát hiện các trường hợp sau:

 • Công ty xuất khẩu lao động không hướng dẫn và làm thủ tục cho người lao động được hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước hoặc không chuyển tiền hỗ trợ cho người lao động theo quy định;
 • Công ty xuất khẩu lao động không cấp giấy chứng nhận tham gia Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước cho người lao động theo quy định.
 • Công ty xuất khẩu lao động không nộp đầy đủ số tiền đóng góp của người lao động vào Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định;
 • Công ty xuất khẩu lao động không đóng đầy đủ vào Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định.
 • Công ty xuất khẩu lao động thu tiền tuyển chọn của người lao động;
 • Công ty xuất khẩu lao động thu, quản lý, sử dụng, hoàn trả tiền môi giới không đúng quy định;
 • Công ty xuất khẩu lao động thu tiền dịch vụ của người lao động không đúng quy định;
 • Công ty xuất khẩu lao động không hoàn trả hoặc hoàn trả không đầy đủ cho người lao động phần tiền dịch vụ theo tỷ lệ tương ứng với thời gian còn lại của Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong trường hợp người lao động đã nộp tiền dịch vụ cho cả thời gian làm việc theo hợp đồng mà phải về nước trước thời hạn không do lỗi của người lao động;
 • Công ty xuất khẩu lao động không nộp tiền đóng góp của người lao động vào Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định;
 • Công ty xuất khẩu lao động không đóng vào Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định.
 • Công ty xuất khẩu lao động không hoàn trả các khoản chi phí mà người lao động đã nộp cho doanh nghiệp dịch vụ do không đưa được người lao động đi làm việc ở nước ngoài;
 • Công ty xuất khẩu lao động thu, quản lý, sử dụng tiền ký quỹ của người lao động không đúng quy định;
 • Công ty xuất khẩu lao động không nộp bổ sung đủ, đúng hạn số tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ theo quy định;
 • Công ty xuất khẩu lao động không đảm bảo đủ số tiền ký quỹ của Doanh nghiệp tại Ngân hàng theo quy định.

7. Tố cáo công ty xuất khẩu lao động vi phạm quy định về tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và quản lý người lao động ở ngoài nước

Người dân có thể tố cáo công ty xuất khẩu lao động vi phạm pháp luật khi phát hiện các trường hợp sau:

 • Công ty xuất khẩu lao động không báo cáo danh sách lao động xuất cảnh với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài theo quy định;
 • Công ty xuất khẩu lao động không phối hợp với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài trong việc quản lý và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động trong thời gian làm việc ở nước ngoài.
 • Công ty xuất khẩu lao động không tổ chức quản lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động do doanh nghiệp đưa đi làm việc ở nước ngoài theo quy định;
 • Công ty xuất khẩu lao động không kịp thời giải quyết vấn đề phát sinh khi người lao động chết, bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, bị bệnh nghề nghiệp, bị xâm hại tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản hoặc giải quyết tranh chấp liên quan đến người lao động.
 • Công ty xuất khẩu lao động lợi dụng hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài để tổ chức tư vấn, tuyển chọn, đào tạo, thu tiền của người lao động;
 • Công ty xuất khẩu lao động lợi dụng hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài để tổ chức đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài không đúng quy định;
 • Công ty xuất khẩu lao động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài khi không có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và không thuộc trường hợp doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề;
 • Công ty xuất khẩu lao động không đưa người lao động đi làm việc ở khu vực, ngành, nghề và công việc bị cấm hoặc không được nước tiếp nhận người lao động cho phép.

8. Trình tự, thủ tục tố cáo công ty xuất khẩu lao động vi phạm quy định của pháp luật

Để có thể tố cáo công ty xuất khẩu lao động vi phạm quy định của pháp luật bạn cần thực hiện theo trình tự thủ tục theo quy định để tố cáo công ty xuất khẩu lao động vi phạm pháp luật. Để có thêm thông tin, vui lòng đọc bài viết sau:

===>>> Xem thêm: Thủ tục tố cáo đối với công ty xuất khẩu lao động vi phạm pháp luật

 

HÃY LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ!

quanly

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói