dat phi nong nghiep

thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là một nguồn thu của ngân sách nhà nước.

Nguyễn Thị Huyền
Both comments and trackbacks are currently closed.