đăng ký biến động đất đai

đăng ký biến động đất đai

Khi có thay đổi về kích thước, hình dạng, diện tích… thì người sử dụng đất phải đăng ký biến động đất đai – Nguồn ảnh minh họa: Internet.

Both comments and trackbacks are currently closed.