Khi nào thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thủ tục thế nào ?

Trong quá trình kinh doanh, việc doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) là điều không mong muốn xảy ra. Tuy nhiên, trên thực tế, do nhiều nguyên nhân khác nhau mà một số doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh doanh nghiệp làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Do đó, để doanh nghiệp tránh được các trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty Luật TNHH Thái An tư vấn cụ thể các vấn đề liên quan đến thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

1. Căn cứ pháp lý quy định việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Các văn bản pháp luật quy định việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là:

 • Luật doanh nghiệp 2014;
 • Luật quản lý thuế 2019;
 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về đăng ký doanh nghiệp;
 • Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 78/2015/nđ-cp ngày 14 tháng 9 năm 2015 của chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

2. Các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp có một số hành vi vi phạm sau đây sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

a. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi phát hiện nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo

Khi có căn cứ xác định nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo, tổ chức, cá nhân có quyền đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và có trách nhiệm cung cấp cho Phòng Đăng ký kinh doanh các văn bản theo quy định pháp luật.

Văn bản xác định nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo bao gồm: Bản sao hợp lệ văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bản khẳng định văn bản do cơ quan đó cấp bị giả mạo hoặc bản sao hợp lệ văn bản kết luận của cơ quan công an về việc nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo;

Trường hợp cần xác định nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo để làm cơ sở thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi văn bản kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đến cơ quan có thẩm quyền cấp văn bản hoặc cơ quan công an.

Các cơ quan có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về kết quả xác định theo đề nghị của Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị. Dựa vào kết luận trên, Phòng Đăng ký kinh doanh thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

b. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi phát hiện người thành lập doanh nghiệp thuộc diện bị cấm thành lập doanh nghiệp

Khi phát hiện thấy người thành lập doanh nghiệp thuộc các trường hợp không được phép thành lập doanh nghiệp, thì cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thu hồi Giấy chứng nhận.

Người bị cấm thành lập doanh nghiệp thực hiện hoạt động thành lập doanh nghiệp, bao gồm:

 • Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;
 • Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
 • Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
 • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

c. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ đối với cơ quan quản lý

Nếu doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ của mình đối với cơ quan quản lý kinh doanh và cơ quan thuế thì cũng sẽ bị thu hồi giấy phép:

 • Doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế;
 • Doanh nghiệp không gửi báo cáo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh về việc tuân thủ các quy định của pháp luật khi xét thấy cần thiết hoặc đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo của doanh nghiệp trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản
 • Trường hợp khác theo quyết định của Tòa án.
 • Doanh nghiệp bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đề nghị của cơ quan thuế.
thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quyền và lợi ích của doanh nghiệp đó nên chủ doanh nghiệp phải nắm rõ các kiến thức pháp luật liên quan – Nguồn ảnh minh họa: Internet.

3. Trình tự, thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sau khi xác định hành vi vi phạm của doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền thực hiện trình, tự, thủ tục như sau:

a. Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo:

 • Nếu hồ sơ đăng ký thành lập mới doanh nghiệp là giả mạo thì Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo về hành vi vi phạm và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là giả mạo:

Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo về hành vi vi phạm của doanh nghiệp và hủy bỏ những thay đổi trong nội dung đăng ký doanh nghiệp được thực hiện trên cơ sở các thông tin giả mạo và khôi phục lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp trên cơ sở hồ sơ hợp lệ gần nhất, đồng thời thông báo với cơ quan có thẩm quyền để xử lý về hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

b. Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi doanh nghiệp đã đăng ký có cá nhân, tổ chức thuộc đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp:

 • Với doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân là chủ sở hữu: Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký ra thông báo về hành vi vi phạm và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức là chủ sở hữu, công ty cổ phần và công ty hợp danh: Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo bằng văn bản yêu cầu thay đổi thành viên hoặc cổ đông thuộc đối tượng không được quyền thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo.

Quá thời hạn nói trên mà doanh nghiệp không đăng ký thay đổi thành viên hoặc cổ đông, thì Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo về hành vi vi phạm và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

c. Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi hợp doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ đối với cơ quan quản lý:

 • Đối với doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế: Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sở của Phòng để giải trình.

Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn hẹn trong thông báo mà người được yêu cầu không đến thì Phòng Đăng ký kinh doanh ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 • Đối với doanh nghiệp không gửi báo cáo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh về việc tuân thủ các quy định của pháp luật khi xét thấy cần thiết hoặc đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo của doanh nghiệp trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn 06 tháng nêu trên, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sở của Phòng để giải trình.

Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn hẹn trong thông báo mà người được yêu cầu không đến thi Phòng Đăng ký kinh doanh ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 • Đối với doanh nghiệp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế: trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thủ trưởng cơ quan quản lý thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sở của Phòng để giải trình.

Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn hẹn trong thông báo mà người được yêu cầu không đến thì Phòng Đăng ký kinh doanh ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi được Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể.

Phòng đăng ký kinh doanh đưa thông tin về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải được nhập vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và gửi sang cơ quan thuế.

4. Khôi phục trình trạng pháp lý của doanh nghiệp sau khi bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Các trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh ra quyết định hủy bỏ quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin quốc gia, bao gồm:

 • Khi xác định doanh nghiệp không thuộc trường hợp phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Khi nhận được văn bản của cơ quan quản lý thuế đề nghị khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sau khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trước khi Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý đã giải thể của doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Trên đây là phần tư vấn về thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Xin lưu ý:

 • Bài viết trên được các luật sư và chuyên viên pháp lý của Công ty Luật Thái An – Đoàn Luật sư TP. Hà Nội thực hiện phục vụ với mục đích phố biến kiến thức pháp luật cho cộng đồng hoặc nghiên cứu khoa học, không có mục đích thương mại.
 • Bài viết căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, tại thời điểm Bạn đọc bài viết này, rất có thể các quy định pháp luật đã bị sửa đổi hoặc thay thế.
 • Để giải đáp pháp lý cho từng vụ việc, Bạn hãy liên hệ với Công ty Luật Thái An qua Tổng đài tư vấn pháp luật. Nếu bạn cần dịch vụ, Bạn để lại tin nhắn hoặc gửi thư tới contact@luatthaian.vn.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN
Đối tác pháp lý tin cậy

Nguyễn Văn Thanh

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói