hoi dong quan tri

thành viên độc lập trong hội đồng quản trị

Công ty cổ phần không nhất thiết phải có thành viên độc lập trong hội đồng quản trị

Nguyễn Thị Huyền
Both comments and trackbacks are currently closed.