giam doc

giám đốc công ty cổ phần

Giám đốc công ty cổ phần có quyền hạn và nghĩa vụ được quy định bởi Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Nguyễn Thị Huyền
Both comments and trackbacks are currently closed.