Mẫu hợp đồng khoán việc

CHUYÊN SOẠN THẢO, RÀ SOÁT HỢP ĐỒNG KHOÁN VIỆC, HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN…

Phòng ngừa rủi ro, tranh chấp, bảo vệ quyền lợi

Hợp đồng khoán việc thường được sử dụng trong các lĩnh vực xây dựng – thi công, gia công may mặc …. và trên thực tế, hợp đồng khoán việc cũng được sử dụng nhiều trong quan hệ lao động. Bài viết dưới đây của Công ty Luật Thái An™  sẽ cung cấp cho quý độc giả mẫu hợp đồng khoán việc.

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh mẫu hợp đồng khoán việc

Cơ sở pháp lý điều chỉnh mẫu hợp đồng khoán việc là Bộ luật dân sự 2015

2. Hợp đồng khoán việc là gì?

Pháp luật hiện hành không có quy định cụ thể về khái niệm “hợp đồng khoán việc” hay “hợp đồng giao khoán công việc” mà thuật ngữ này được đề cập đến trong một số văn bản chuyên ngành như Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp (đề cập hợp đồng giao khoán nội bộ)…

Theo đó, theo căn cứ về khái niệm chung của Hợp đồng (theo Điều 385 Bộ luật dân sự năm 2015) thì Hợp đồng khoán việc là sự thỏa thuận của hai bên, trong đó bên nhận giao khoán thực hiện một công việc nhất định theo yêu cầu của bên giao khoán để nhận một khoản thù lao từ bên giao khoán.

Đối tượng của hợp đồng khoán việc là các công việc mang tính chất thời vụ, ngắn hạn, không thường xuyên theo thỏa thuận. Đối với những công việc mang tính chất thường xuyên, ổn định từ 12 tháng trở lên thì phải thực hiện giao kết hợp đồng lao động, mà không được giao kết hợp đồng khoán việc.

mẫu hợp đồng khoán việc
Nếu bạn đang cần mẫu hợp đồng khoán việc thì đừng bỏ lỡ bài viết của chúng tôi – Ảnh minh họa: Internet.

3. Các loại hợp đồng khoán việc

Thực tế hiện nay căn cứ vào tính chất công việc cũng như phạm vi công việc thì có thể phân hợp đồng khoán việc thành 2 loại là hợp đồng khoán việc trọn gói và hợp đồng khoán việc từng phần, gồm:

a. Hợp đồng khoán việc trọn gói:

Hợp đồng khoán việc trọn gói áp dụng trong trường hợp Bên giao khoán giao toàn bộ công việc cho bên nhận khoán và thanh toán cho bên nhận khoán các chi phí, bao gồm chi phí nhân công; chi phí vật liệu; chi phí công cụ lao động có liên quan để hoàn thành công việc.

Bên giao khoán trong hợp đồng khoán việc trọn gói trả cho người nhận khoán một khoản tiền bao gồm: Chi phí nguyên liệu, vật liệu; chi phí nhân công; chi phí công cụ lao động, lợi nhuận phát sinh từ việc nhận khoán.

b. Hợp đồng khoán việc từng phần:

Hợp đồng khoán việc từng phần được hiểu là trường hợp bên khoán việc chỉ giao một phần công việc và người nhận khoán việc phải tự lo các công cụ, trang bị để hoàn thành công việc. Bên nhận khoán việc trong hợp đồng khoán việc từng phần được nhận tiền công lao động và giá trị khấu hao của công cụ lao động.

4. Mẫu hợp đồng khoán việc như thế nào ?

Sau đây Công ty Luật Thái An sẽ cung cấp cho quý độc giả mẫu hợp đồng khoán việc cơ bản nhất giữa cá nhân với cá nhân. Tùy vào trường hợp cụ thể mà khách hàng cần thay đổi, bổ sung mẫu hợp đồng khoán việc để phù hợp với thực tiễn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—-***—–

HỢP ĐỒNG KHOÁN VIỆC

(Số:………../HĐKV….)

 

 • Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015;
 • Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các bên;

 

Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm …., tại ……………………………………

Chúng tôi gồm:

BÊN A (Bên giao khoán): ……………………………………………………………..………………………………………………………………………
Đại diện: ………………………….      Chức vụ: …………………………………………………………………………..…………………………………….
Địa chỉ: ……………………………………………………………..……………………………………………………………………………….……………………..
Điện thoại: ……………………………………………………………..……………………………………………………………………………….…………………
Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Số tài khoản:…………………………. Tại Ngân hàng:…………………….. …………………………………………………………….…………………

BÊN B (Bên nhận khoán):………………………………………………………………………………………………………………….…………………
Ngày tháng năm sinh:………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
Số CMND/CCCD:…………………….Nơi cấp:…………………. Ngày cấp:…………………………………………………………………………….………..

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
Sau khi thỏa thuận, hai bên đồng ý ký kết và thực hiện Hợp đồng khoán việc với các điều khoản sau đây:

===>>> Xem thêm: Điều kiện đối với các bên chủ thể hợp đồng

Điều 1. Nội dung công việc

 • Bên A đồng ý giao và Bên B đồng ý nhận thực hiện công việc ………………….. tại địa điểm …………………………………………………………………………

Lưu ý: Công việc ghi nhận tại Hợp đồng khoán việc phải mang tính chất thời vụ, không thường xuyên. Ví dụ: Xây dựng một số hạng mục, Lắp đặt điều hòa; sửa chữa, nâng cấp nhà; ….

 • Phương thức giao khoán:……………

Điều 2. Đơn giá và khối lượng công việc thực hiện

Điều 3. Tiến độ cam kết thực hiện công việc

Bên B phải thực hiện công việc đã ghi tại Điều 1 trong vòng ….. ngày, tính từ ngày……/…./…… đến ngày …../…../…..

Điều 4. Điều khoản thanh toán

4.1. Giá trị thanh toán:

 • Tổng giá trị hợp đồng là: ……………..VNĐ.
 • Bằng chữ:……………………………….
 • Giá trị thanh toán nêu trên chưa bao gồm tiền thuế thu nhập cá nhân. Bên A có trách nhiệm nộp tiền thuế thu nhập cá nhân thay cho Bên B.

4.2. Phương thức và thời hạn thanh toán

 • Phương thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản
 • Thời hạn thanh toán: Sau khi bên B đã hoàn thành công việc ghi tại Điều 1

===>>> Xem thêm: Các phương thức thanh toán trong hợp đồng

4.3. Hồ sơ thanh toán (nếu có)

(Thông thường áp dụng đối với hợp đồng giao khoán nhân công…)

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

 • Yêu cầu Bên B thực hiện đúng số lượng, chất lượng phần công việc và tiến độ theo quy định tại hợp đồng.
 • Thanh toán đầy đủ số tiền thù lao cho Bên B theo Điều 4 khi Bên B đã hoàn thành công việc theo Điều 1 Hợp đồng.
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo thỏa thuận của các bên.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

 • Được cấp phát vật tư, công cụ, dụng cụ để thực hiện công việc (nếu có).
 • Được hưởng thù lao theo Điều 4 Hợp đồng
 • Thực hiện đúng công việc đã ghi tại Điều 1.
 • Hoàn thành công việc đúng tiền độ và thời hạn đã ghi tại Điều 3.
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo thỏa thuận của các bên.

Điều 7. Phạt vi phạm Hợp đồng và bồi thường thiệt hại

Các bên thỏa thuận về vấn đề phạt vi phạm Hợp đồng, bồi thường thiệt hại trong trường hợp bên còn lại vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng.

===>>> Xem thêm: Phạt vi phạm hợp đồng

===>>> Xem thêm: Bồi thường thiệt hại

Điều 8. Sự kiện bất khả kháng

===>>> Xem thêm: Xây dựng điều khoản bất khả kháng trong hợp đồng

Điều 9. Điều khoản chung

 • Hai bên cam kết thi hành nghiêm chỉnh các điều khoản của hợp đồng này.
 • Không bên nào có quyền sửa đổi bổ sung, điều chỉnh hợp đồng khi không có sự đồng ý của bên còn lại. Mọi sửa đổi, bổ sung điều chỉnh hợp đồng chỉ có hiệu lực khi hai bên ký vào văn bản.
 • Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được giải quyết trước tiên thông qua thương lượng. Trường hợp không thương lượng được thì tranh chấp sẽ do Tòa án có thẩm quyền giải quyết.
 • Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và tự động thanh lý khi hai bên đã hoàn thành nghĩa vụ với nhau.
 • Hợp đồng này được lập thành …… bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …… bản./.
BÊN A
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
BÊN B
(ký, ghi rõ họ tên)

Nội dung hợp đồng khoán việc

Nội dung hợp đồng khoán việc
Hợp đồng khoán việc cần có 10 nội dung cơ bản – ảnh: Luật Thái An

5. Dịch vụ tư vấn soạn thảo mẫu hợp đồng khoán việc của Luật Thái An

a. Các loại hợp đồng khoán việc do Luật Thái An soạn thảo

Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm tư vấn và soạn thảo các loại hợp đồng khoán việc sau đây:

 • Hợp đồng khoán việc trọn gói
 • Hợp đồng giao khoán nhân công
 • Hợp đồng khoán việc theo giờ
 • Hợp đồng khoán việc vệ sinh
 • Hợp đồng khoán việc bốc xếp
 • Hợp đồng khoán việc với người nước ngoài;

Và nhiều loại Hợp đồng khác…

b. Giá dịch vụ soạn thảo Hợp đồng khoán việc

Bạn vui lòng tham khảo bảng giá dịch vụ của Luật Thái An có tại đầu bài viết

c. Quy trình cung cấp dịch vụ soạn thảo mẫu Hợp đồng khoán việc

Bạn vui lòng tham khảo quy trình cung cấp dịch vụ tại LINK NÀY

d. Thời gian cung cấp dịch vụ soạn thảo Hợp đồng khoán việc

Thời gian soạn thảo hợp đồng khoán việc là 2 – 3 ngày kể từ khi khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin.

Quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng khoán việc là một khoản đầu tư thông minh so với chi phí phải bỏ ra khi có rủi ro pháp lý.

Ngoài dịch vụ soạn thảo hợp đồng, doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các dịch vụ khác như rà soát hợp đồngtư vấn đàm phán thương lượng, thực hiện, thanh lý và tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Tùy vào nhu cầu của bạn sử dụng hợp đồng khoán việc trọn gói hay hợp đồng khoán việc theo giờ, theo từng công việc khác nhau mà chúng tôi sẽ tư vấn và soạn thảo cho bạn mẫu hợp đồng phù hợp.

Khi soạn thảo hợp đồng giao khoán công việc cần chú ý đến nội dung, khối lượng công việc, giá trị hợp đồng, quyền và nghĩa vụ các bên, phạt vi phạm hợp đồng… là những điều khoản cơ bản nhất cần phải thỏa thuận rõ.

Luật Thái An với đội ngũ luật sư có kinh nghiệm trong việc soạn thảo các loại hợp đồng cho khách hàng trên khắp cả nước với giá rẻ nhất thị trường. Liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần giúp đỡ.

Đàm Thị Lộc

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói