không đóng bảo hiểm cho người lao động

không đóng bảo hiểm cho người lao động

Chủ doanh nghiệp không đóng bảo hiểm cho người lao động theo như thỏa thuận là trái pháp luật – Nguồn ảnh minh họa: Internet.

Both comments and trackbacks are currently closed.