095.hoan-tra-chi-phi-dao-tao-nghe

Khi nào NLĐ phải hoàn trả chi phí đào tạo cho NSDLĐ? - Nguồn ảnh: Internet

Khi nào NLĐ phải hoàn trả chi phí đào tạo cho NSDLĐ? – Nguồn ảnh: Internet

Khi nào NLĐ phải hoàn trả chi phí đào tạo cho NSDLĐ? – Nguồn ảnh: Internet

Nguyễn Thị Huyền
Both comments and trackbacks are currently closed.