hop-dong

hợp đồng quảng cáo

Hợp đồng quảng cáo, hợp đồng dịch vụ quảng cáo phải tuân thủ Luật Thương mại và Luật Quảng cáo, cùng các luật khác liên quan.

Nguyễn Thị Huyền
Both comments and trackbacks are currently closed.