Hợp đồng mua bán sáp nhập công ty soạn thảo thế nào ?

Sáp nhập và mua bán công ty xẩy ra khi thị trường có nhiều biến động. Đối với những giao dịch lớn như vậy thì hợp đồng mua bán sáp nhập công ty là cơ sở pháp lý quan trọng giữa bên mua và bên bán. Hợp đồng này cần có những điều khoản cơ bản nào để giảm thiểu rủi ro, tranh chấp của các bên trong giao dịch ? Dưới đây chúng tôi hân hạnh chia sẻ một số kiến thức và kinh nghiệm về Hợp đồng mua bán sáp nhập doanh nghiệp đang được đông đảo khách hàng quan tâm.

1. Thế nào là mua bán sáp nhập công ty?

Mua bán doanh nghiệp và sáp nhập doanh nghiệp có nhiều điểm tương đồng nhau, tuy nhiên, giữa Mua bán và Sáp nhập có sự khác biệt về bản chất. Khi một công ty mua lại công ty thì hoạt động đó được gọi là Mua bán. Về pháp lý, công ty bị mua lại không còn tồn tại, còn công ty tiến hành mua lại  sẽ ‘tiếp quản” toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty kia. Sáp nhập là sự kết hợp của 2 hay nhiều doanh nghiệp, thông thường giống nhau về quy mô để tạo thành 1 doanh nghiệp mới.

2. Cơ sở pháp lý điều chỉnh hợp đồng mua bán sáp nhập công ty

Cơ sở pháp lý điều chỉnh hợp đồng mua bán sáp nhập công ty là Luật doanh nghiệp 2020Nghị định 01/2021/NĐ-CP. về đăng ký doanh nghiệp

3. Các điều khoản cơ bản của hợp đồng mua bán sáp nhập công ty

Các điều khoản cơ bản của hợp đồng mua bán sáp nhập công ty là những điều khoản không thể thiếu được. Nếu không thoả thuận được những điều khoản đó thì hợp đồng mua bán sáp nhập công ty không thể giao kết được.

Ngoài ra, có những điều khoản không phải là điều khoản cơ bản đối với hợp đồng mua bán sáp nhập công ty nhưng các bên thấy cần phải thoả thuận được điều khoản đó mới giao kết hợp đồng thì những điều khoản này cũng trở thành điều khoản cơ bản của hợp đồng đó.

Các điều khoản cơ bản của hợp đồng mua bán sáp nhập công ty là:

Đối tượng hợp đồng mua bán sáp nhập công ty

Hợp đồng sáp nhập công ty:

 • Thông tin về hai công ty tiến hành xác nhập
 • Hai bên thống nhất việc sáp nhập hai công ty theo những điều khoản theo thỏa thuận trong hợp đồng này và theo các thủ tục phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.
 • Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký doanh nghiệp ghi nhận việc sáp nhập, Công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; Công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập (bao gồm nhưng không giới hạn các quyền kinh doanh, quyền tài sản, các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả, các quyền và nghĩa vụ theo các hợp đồng, giao dịch mà Công ty bị sáp nhập ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào…) một cách toàn bộ và nguyên trạng. Các công ty nhận sáp nhập đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ, và lợi ích hợp pháp của các công ty bị sáp nhập theo hợp đồng sáp nhập.

Hợp đồng mua bán công ty:

 • Thông tin về công ty là đối tượng của việc mua bán, nếu là mua bán phần vốn góp thì cần có thêm thông tin về phần vốn góp vào công ty: trị giá phần vốn góp, phần trăm sở hữu, thông tin chủ sở hữu…
 • Bên bán đồng ý bán và bên Mua đồng ý mua lại công ty/ phần vốn góp căn cứ trên các thông tin mà bên bán đã cung cấp cho bên mua trước khi hợp đồng này được kí kết

Điều kiện sáp nhập, mua bán trong hợp đồng mua bán sáp nhập công ty

 • Điều kiện sáp nhập là các điều kiện do hai bên thỏa thuận để tiến hành việc sáp nhập/mua bán, việc sáp nhập/mua bán chỉ được tiến hành khi đã đáp ứng các điều kiện này.
 • Điều kiện được chấp thuận bởi Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty TNHH 1TV
 • Điều kiện thông báo: về tình trạng công ty, về nghĩa vụ tài chính, hoạt động kinh doanh…, thông báo cho bên thứ ba có liên quan
 • Điều kiện về tình hình kinh doanh, hoạt động của công ty
 • Điều kiện về con người, nhân sự

Cam kết về vốn và tài sản trong hợp đồng mua bán sáp nhập công ty

Ngoài những điều kiện về sáp nhập, hai bên có thể thỏa thuận thêm những cam kết khác về vốn và tài sản, nghĩa vụ liên quan trước khi sáp nhập/mua bán.

Thời hạn, thủ tục sáp nhập/mua bán

 • Quá trình sáp nhập/mua bán sẽ diễn ra trong thời hạn tối đa bao nhiêu tháng, thời điểm bắt đầu tiến hành.
 • Các thủ tục bao gồm thủ tục theo quy định của pháp luật và các thủ tục theo điều lệ công ty, theo thỏa thuận hai bên
 • Bao gồm các thủ tục phải tiến hành sau khi kí hợp đồng, thủ tục phải tiến hành để tiến hành sáp nhập, thủ tục phải tiến hành sau khi đã sáp nhập xong.

Chuyển đổi cổ phần trong hợp đồng sáp nhập công ty

Nếu đối tượng mua bán sáp nhập là công ty cổ phần thì hai bên thỏa thuận với nhau về việc quy đổi cổ phần giữa hai công ty, bao gồm:

 • Thời điểm tiến hành
 • cách thức hoán đổi, tỷ lệ hoán đổi
 • Vấn đề về quyền lợi, nghĩa vụ, thủ tục của công đông/thành viên góp vống của công ty

Giá trị, phương thức chuyển nhượng trong hợp đồng mua bán sáp nhập công ty

Điều khoản này chỉ áp dụng đối với mua bán công ty

 • Cần ghi rõ tổng giá trị của hợp đồng, đồng tiền thanh toán là Việt Nam đồng, bằng số và chữ, trừ một số trường hợp được Nhà nước cho phép sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam. Nếu giá trị hợp đồng là USD thì phải ghi giá trị quy đổi và thời điểm quy đổi
 • Các bên cần ghi rõ phương thức thanh toán (chuyển khoản hay tiền mặt) và thời gian thanh toán cụ thể với số tiền thanh toán của từng đợt.
 • Các bên có thể thỏa thuận về biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán, thường là bảo lãnh, ký quỹ…

Xác định tài sản và nghĩa vụ tài chính trong hợp đồng mua bán sáp nhập công ty

Bao gồm: thời điểm xác định, chủ thể tiến hành, chi phí liên quan,

 • Hai bên thỏa thuận với nhau về thời điểm bắt đầu tiến hành xác định và thời điểm dự kiến kết thúc
 • Về chủ thể tiến hành, hai bên có thể thỏa thuận thành lập ban kiểm định riêng nằm trong sự kiểm soát của cả hai bên hoặc một bên hoặc sử dụng dịch vụ của bên thứ ba
 • Kết quả của quá trình xác định tài sản được lập thành biên bản, có sự nhất trí và kí kết của cả hai bên.
 • Trường hợp thông qua việc xác định tài sản và nghĩa vụ tài chính này, Bên bán/bị sáp nhập không đáp ứng được những điều kiện theo thỏa thuận thì Bên mua/bên sáp nhập có quyền yêu cầu tạm ngừng/chấm dứt việc sáp nhập/mua bán và tiến hành thỏa thuận lại
 • Thỏa thuận về phương thức xử lý tài sản

Chuyển giao quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng mua bán sáp nhập công ty

Thời điểm bàn giao, thời điểm được hưởng quyền và phát sinh nghĩa vụ, điều kiện chuyển giao, phương thức chuyển giao, các thủ tục chuyển giao và các giấy tờ, tài liệu cần chuyển giao, bao gồm:

 • Chuyển giao quyền sở hữu tài sản, quyền tài sản
 • Chuyển giao các hợp đồng đang có hiệu lực
 • Các khoản lợi ích phát sinh mà công ty bị sáp nhập đang được hưởng
 • Hai bên thỏa thuận rõ, những nghĩa vụ nào được chuyển giao và những nghĩa vụ nào không được chuyển giao và thời điểm phát sinh nghĩa vụ. Đối với những nghĩa vụ được chuyển giao, bên mua/bên sáp nhập có nghĩa vụ thực hiện và chịu trách nhiệm đối với nghĩa vụ đó. Đối với nghĩa vụ không được chuyển giao, Bên bán/bên bị sáp nhập cần phải hoàn thành nghĩa vụ trước khi sáp nhập.
 • Đặc biệt thỏa thuận rõ ràng về các nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ bảo hiểm, lương đối với người lao động và nghĩa vụ trả nợ.
Các điều khoản cơ bản khi soạn thảo hợp đồng mua bán sáp nhập công ty
Các xác định các điều khoản cơ bản khi soạn thảo hợp đồng mua bán sáp nhập công ty. – nguồn ảnh: Internet

Phương án sử dụng lao động sau sáp nhập công ty

Điều khoản này chỉ trong hợp đồng sáp nhập

 • Hai bên thỏa thuận về phương án sử dụng lao động sau khi sáp nhập. Phương án sử dụng có thể được xây dựng thành kế hoạch riêng và được kí kết thành phụ lục của hợp đồng này
 • Thỏa thuận về hợp đồng lao động, bố trí công việc, sử dụng lao động, chế độ đãi ngộ đối với người lao động, phương án bồi thường, hỗ trợ đối với những lao động không tiếp tục làm việc
 • Các thỏa thuận phải phù hợp với quy định pháp luật về lao động

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mua bán sáp nhập công ty

4. Các điều khoản thông thường của hợp đồng mua bán sáp nhập công ty

Các điều khoản thông thường của hợp đồng mua bán sáp nhập công ty là những điều khoản được pháp luật quy định trước. Nếu khi giao kết hợp đồng mua bán sáp nhập công ty, các bên không thoả thuận những điều khoản này thì vẫn coi như hai bên đã mặc nhiên thoả thuận và được thực hiện như pháp luật quy định.

Các điều khoản thông thường của hợp đồng mua bán sáp nhập công ty có thể là:

 • Điều khoản về các trường hợp bất khả kháng
 • Điều khoản chấm dứt hợp đồng
 • Điều khoản về giải quyết tranh chấp
 • Điều khoản về hiệu lực hợp đồng
 • Điều khoản phạt vi phạm

===>>> Xem thêm: Giải quyết tranh chấp hợp đồng

5. Các điều khoản tùy nghi của hợp đồng mua bán sáp nhập công ty

Khi tiến hành giao kết hợp đồng mua bán sáp nhập công ty, các bên còn có thể thoả thuận thêm một số điều khoản khác nhằm làm cho nội dung của hợp đồng được đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Các điều khoản thông thường của hợp đồng mua bán sáp nhập công ty có thể là:

 • Cam kết và bảo đảm hợp đồng
 • Điều khoản về bảo mật thông tin
 • ….

===>>> Xem thêm: Bảo mật hợp đồng

6. Dịch vụ soạn thảo hợp đồng mua bán sáp nhập công ty của Luật Thái An

Với nền kinh tế thị trường việc sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng nói chung, hợp đồng mua bán, sáp nhập công ty nói riêng, cần được các doanh nghiệp hiểu là một khoản đầu tư thông minh, sinh lời so với vô vàn chi phí phải bỏ ra khi doanh nghiệp gặp rủi ro pháp lý.

a) Giá dịch vụ soạn thảo hợp đồng mua bán sáp nhập công ty

Bạn vui lòng tham khảo bảng giá dịch vụ tại LINK NÀY

b) Quy trình cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng mua bán sáp nhập công ty

Bạn vui lòng tham khảo quy trình cung cấp dịch vụ tại LINK NÀY

c) Thời gian cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng mua bán sáp nhập công ty

Thời gian soạn thảo hợp đồng mua bán sáp nhập công ty là 2 – 3 ngày kể từ khi khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin.

Tìm hiểu chuyên mục về luật lao động tại đây: Soạn thảo hợp đồng.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN
   Đối tác pháp lý tin cậy

Đàm Thị Lộc

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói