Công ty Luật Thái An có nhiều kinh nghiệm tư vấn luật, đàm phán, soạn thảo Hợp đồng mua bán sáp nhập công ty, đúc kết từ rất nhiều vụ việc của khách hàng mỗi năm. Dưới đây chúng tôi hân hạnh chia sẻ một số kiến thức và kinh nghiệm về Hợp đồng mua bán sáp nhập doanh nghiệp đang được đông đảo khách hàng quan tâm.

1. Thế nào là mua bán sáp nhập công ty

Mua bán doanh nghiệp và sáp nhập doanh nghiệp có nhiều điểm tương đồng nhau, tuy nhiên, giữa Mua bán và Sáp nhập có sự khác biệt về bản chất. Khi một công ty mua lại công ty thì hoạt động đó được gọi là Mua bán. Về pháp lý, công ty bị mua lại không còn tồn tại, còn công ty tiến hành mua lại  sẽ ‘tiếp quản” toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty kia. Sáp nhập là sự kết hợp của 2 hay nhiều doanh nghiệp, thông thường giống nhau về quy mô để tạo thành 1 doanh nghiệp mới.

2. Cơ sở pháp lý điều chỉnh hợp đồng mua bán sáp nhập công ty

Cơ sở pháp lý điều chỉnh hợp đồng mua bán sáp nhập công ty là Luật doanh nghiệp 2014 và Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

3. Các điều khoản cần có trong hợp đồng mua bán sáp nhập công ty

a)     Chủ thể trong hợp đồng mua bán sáp nhập công ty

Thông tin về các bên tham gia hợp đồng: Bao gồm bên mua và bên bán, bên sáp nhập và bên bị sáp nhập: Chủ thể là pháp nhân gồm Tên ( tiếng việt, tiếng anh, tên viết tắt); Trụ sở chính; Mã số doanh nghiệp; Người đại diện theo pháp luật. Chủ thể là cá nhân gồm Tên, địa chỉ, số CMT, số điện thoại.

b)     Đối tượng hợp đồng mua bán sáp nhập công ty

Hợp đồng sáp nhập công ty:

 • Thông tin về hai công ty tiến hành xác nhập
 • Hai bên thống nhất việc sáp nhập hai công ty theo những điều khoản theo thỏa thuận trong hợp đồng này và theo các thủ tục phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.
 • Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký doanh nghiệp ghi nhận việc sáp nhập, Công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; Công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập (bao gồm nhưng không giới hạn các quyền kinh doanh, quyền tài sản, các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả, các quyền và nghĩa vụ theo các hợp đồng, giao dịch mà Công ty bị sáp nhập ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào…) một cách toàn bộ và nguyên trạng

Hợp đồng mua bán công ty:

 • Thông tin về công ty là đối tượng của việc mua bán, nếu là mua bán phần vốn góp thì cần có thêm thông tin về phần vốn góp vào công ty: trị giá phần vốn góp, phần trăm sở hữu, thông tin chủ sở hữu…
 • Bên bán đồng ý bán và bên Mua đồng ý mua lại công ty/ phần vốn góp căn cứ trên các thông tin mà bên bán đã cung cấp cho bên mua trước khi hợp đồng này được kí kết

c)     Điều kiện sáp nhập, mua bán trong hợp đồng mua bán sáp nhập công ty

 • Điều kiện sáp nhập là các điều kiện do hai bên thỏa thuận để tiến hành việc sáp nhập/mua bán, việc sáp nhập/mua bán chỉ được tiến hành khi đã đáp ứng các điều kiện này.
 • Điều kiện được chấp thuận bởi ĐHĐCĐHĐQT, HĐTV, chủ sở hữu công ty TNHH 1TV
 • Điều kiện thông báo: về tình trạng công ty, về nghĩa vụ tài chính, hoạt động kinh doanh…, thông báo cho bên thứ ba có liên quan
 • Điều kiện về tình hình kinh doanh, hoạt động của công ty
 • Điều kiện về con người, nhân sự

d)     Cam kết về vốn và tài sản trong hợp đồng mua bán sáp nhập công ty

Ngoài những điều kiện về sáp nhập, hai bên có thể thỏa thuận thêm những cam kết khác về vốn và tài sản, nghĩa vụ liên quan trước khi sáp nhập/mua bán.

e)     Thời hạn, thủ tục sáp nhập/mua bán

 • Quá trình sáp nhập/mua bán sẽ diễn ra trong thời hạn tối đa bao nhiêu tháng, thời điểm bắt đầu tiến hành.
 • Các thủ tục bao gồm thủ tục theo quy định của pháp luật và các thủ tục theo điều lệ công ty, theo thỏa thuận hai bên
 • Bao gồm các thủ tục phải tiến hành sau khi kí hợp đồng, thủ tục phải tiến hành để tiến hành sáp nhập, thủ tục phải tiến hành sau khi đã sáp nhập xong.

f)      Chuyển đổi cổ phần trong hợp đồng sáp nhập công ty

Hai bên thỏa thuận với nhau về việc quy đổi cổ phần giữa hai công ty, bao gồm:

 • Thời điểm tiến hành
 • cách thức hoán đổi, tỷ lệ hoán đổi
 • Vấn đề về quyền lợi, nghĩa vụ, thủ tục của công đông/thành viên góp vống của công ty

g)     Giá trị, phương thức chuyển nhượng trong hợp đồng mua bán sáp nhập công ty

Điều khoản này chỉ áp dụng đối với mua bán công ty

 • Cần ghi rõ tổng giá trị của hợp đồng, đồng tiền thanh toán là Việt Nam đồng, bằng số và chữ, trừ một số trường hợp được Nhà nước cho phép sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam. Nếu giá trị hợp đồng là USD thì phải ghi giá trị quy đổi và thời điểm quy đổi
 • Các bên cần ghi rõ phương thức thanh toán (chuyển khoản hay tiền mặt) và thời gian thanh toán cụ thể với số tiền thanh toán của từng đợt.
 • Các bên có thể thỏa thuận về biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán, thường là bảo lãnh, ký quỹ…

h)     Xác định tài sản và nghĩa vụ tài chính trong hợp đồng mua bán sáp nhập công ty

Bao gồm: thời điểm xác định, chủ thể tiến hành, chi phí liên quan,

 • Hai bên thỏa thuận với nhau về thời điểm bắt đầu tiến hành xác định và thời điểm dự kiến kết thúc
 • Về chủ thể tiến hành, hai bên có thể thỏa thuận thành lập ban kiểm định riêng nằm trong sự kiểm soát của cả hai bên hoặc một bên hoặc sử dụng dịch vụ của bên thứ ba
 • Kết quả của quá trình xác định tài sản được lập thành biên bản, có sự nhất trí và kí kết của cả hai bên.
 • Trường hợp thông qua việc xác định tài sản và nghĩa vụ tài chính này, Bên bán/bị sáp nhập không đáp ứng được những điều kiện theo thỏa thuận thì Bên mua/bên sáp nhập có quyền yêu cầu tạm ngừng/chấm dứt việc sáp nhập/mua bán và tiến hành thỏa thuận lại
 • Thỏa thuận về phương thức xử lý tài sản

i)       Chuyển giao quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng mua bán sáp nhập công ty

 • Thời điểm bàn giao, thời điểm được hưởng quyền và phát sinh nghĩa vụ, điều kiện chuyển giao, phương thức chuyển giao, các thủ tục chuyển giao và các giấy tờ, tài liệu cần chuyển giao.
 • Bao gồm:
 • Chuyển giao quyền sở hữu tài sản, quyền tài sản
 • Chuyển giao các hợp đồng đang có hiệu lực
 • Các khoản lợi ích phát sinh mà công ty bị sáp nhập đang được hưởng
 • Hai bên thỏa thuận rõ, những nghĩa vụ nào được chuyển giao và những nghĩa vụ nào không được chuyển giao và thời điểm phát sinh nghĩa vụ. Đối với những nghĩa vụ được chuyển giao, bên mua/bên sáp nhập có nghĩa vụ thực hiện và chịu trách nhiêm đối với nghĩa vụ đó. Đối với nghĩa vụ không được chuyển giao, Bên bán/bên bị sáp nhập cần phải hoàn thành nghĩa vụ trước khi sáp nhập.
 • Đặc biệt thỏa thuận rõ ràng về các nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ bảo hiểm, lương đối với người lao động và nghĩa vụ trả nợ

j)       Phương án sử dụng lao động sau sáp nhập công ty

Điều khoản này chỉ trong hợp đồng sáp nhập

 • Hai bên thỏa thuận về phương án sử dụng lao động sau khi sáp nhập. Phương án sử dụng có thể được xây dựng thành kế hoạch riêng và được kí kết thành phụ lục của hợp đồng này
 • Thỏa thuận về hợp đồng lao động, bố trí công việc, sử dụng lao động, chế độ đãi ngộ đối với người lao động, phương án bồi thường, hỗ trợ đối với những lao động không tiếp tục làm việc
 • Các thỏa thuận phải phù hợp với quy định pháp luật về lao động

k)     Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mua bán sáp nhập công ty

Quyền và nghĩa vụ bên bị sáp nhập/bên bán

 • Cung cấp đầy đủ và chính xác tài sản, quyền và nghĩa vụ liên quan đến tài sản cũng như nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận
 • Thực hiện đầy đủ các thủ tục có liên quan khác theo quy định pháp luật đối với việc sáp nhập doanh nghiệp như thỏa thuận và phối hợp với bên sáp nhập/bên bán thực hiện các thủ tục cần thiết
 • Thanh toán toàn bộ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính đến hạn đối với chủ nợ và bên thứ ba theo thỏa thuận
 • Chuyển giao đầy đủ những tài sản và quyền đối với những tài sản của mình cho bên sáp nhập/bên mua
 • Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại có liên quan đến việc sáp nhập cho đến thời điểm hoàn thành việc sáp nhập/mua bán
 • Kể từ thời điểm kí hợp đồng này đế khi việc sáp nhập hoàn thành, không được phát sinh thêm bất kì khoản nợ, nghĩa vụ tài chính nào, không được gia tăng thêm các khoản chi trả cho chi phí hoạt động của công ty mà không có sự đồng ý của bên sáp nhập/bên mua
 • Sử dụng mọi biện pháp hợp lý và cần thiết để bảo quản, giữu nguyên giá trị của tài sản và duy trì, tiếp thực hoạt động kinh doanh của công ty như trước khi kí hợp đồng.
 • Quyền và nghĩa vụ khác của bên bị sáp nhập/bên bán với công ty cũ, công ty mới

Quyền và nghĩa vụ bên sáp nhập/bên mua

 • Được hưởng những quyền và lợi ích hợp pháp đối với những tài sản do công ty bị sáp nhập chuyển đổi cho công ty sáp nhập/bên mua
 • Chịu trách nhiệm về những nghĩa vụ pháp sinh đối với bên bị sáp nhập/bên bán theo thỏa thuận
 • Chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch sử dụng lao động đúng như thỏa thuận
 • Thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý có liên quan theo quy định của pháp luật
 • Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại liên quan đến hợp đồng

l)       Cam kết và bảo đảm trong hợp đồng mua bán sáp nhập công ty

 • Các bên cam kết sẽ tuân thủ và thực hiện đầy đủ các thủ tục nội bộ và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty để thực hiện hợp đồng này
 • Đảm bảo cung cấp, trao đổi thông tin liên quan một cách trung thực, nhanh chóng trên tinh thần hợp tác, cầu thị
 • Chịu hòa toàn trách nhiệm về các hành vi có tính giả dối, dấu diếm liên quan đến hoạt động sáp nhập
 • Phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện thủ tục sáp nhập nhằm đảm bảo tiến độ và quyền lợi của hai bên và các bên thứ ba có liên quan

*

HỢP ĐỒNG MUA BÁN SÁP NHẬP CÔNG TY là loại hợp đồng tương đối phức tạp, đòi hỏi không chỉ kiến thức, kỹ năng kinh nghiệm đàm phán, soạn thảo và thực hiện hợp đồng, mà còn kỹ năng giải quyết tranh chấp (nếu phát sinh).
Có một thực trạng nhiều doanh nghiệp tiêu phí nhiều tiền của cho việc mua sắm, tiệc tùng “tạo dựng quan hệ”… nhưng lại mặc cho nhân viên hành chính, văn thư hoặc kế toán tự mầy mò soạn thảo hợp đồng phức tạp này. Bởi vậy họ thường gặp nhiều rủi ro, thua thiệt khi có tranh chấp hợp đồng.
Với nền kinh tế thị trường việc sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng nói chung, hợp đồng mua bán, sáp nhập công ty nói riêng, cần được các doanh nghiệp hiểu là một khoản đầu tư thông minh, sinh lời so với vô vàn chi phí phải bỏ ra khi doanh nghiệp gặp rủi ro pháp lý.

Hãy gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ 19006218 để được biết nhiều thông tin hữu ích và được hỗ trợ lý kịp thời!

Tìm hiểu chuyên mục về luật lao động tại đây: Soạn thảo hợp đồng.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

Đối tác pháp lý tin cậy

BÀI VIẾT LIÊN QUAN