Công ty Luật Thái An có nhiều kinh nghiệm soạn thảo hợp đồng dịch vụ logistics, đúc kết từ rất nhiều vụ việc tư vấn hợp đồng cho khách hàng mỗi năm. Dưới đây là những chia sẻ về kiến thức và kinh nghiệm về soạn thảo hợp đồng dịch vụ logistics.

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng kinh tế

1. Thế nào là hợp đồng dịch vụ logistics

Hợp đồng dịch vụ logistics là sự thỏa thuận, theo đó một bên (bên làm dịch vụ) có nghĩa vụ thực hiện hoặc tổ chức thực hiện một hoặc một số dịch vụ liên quan đến quá trình lưu thông hàng hóa, còn bên kia (khách hàng) có nghĩa vụ thanh toán thù lao dịch vụ.

2. Cơ sở pháp lý điều chỉnh hợp đồng dịch vụ logistics

Cơ sở pháp lý điều chỉnh hợp đồng dịch vụ logistics là:

 • Bộ luật dân sự 2015
 • Luật thương mại 2005
 • Nghị định số 140/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/9/2007 quy định chi tiết về điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics và giới hạn trách nhiệm đôi với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics

3. Các điều khoản cơ bản của hợp đồng dịch vụ logistics

Các điều khoản cơ bản của hợp đồng dịch vụ logistics là những điều khoản không thể thiếu được. Nếu không thoả thuận được những điều khoản đó thì hợp đồng dịch vụ logistics không thể giao kết được.

Ngoài ra, có những điều khoản không phải là điều khoản cơ bản đối với hợp đồng dịch vụ logistics nhưng các bên thấy cần phải thoả thuận được điều khoản đó mới giao kết hợp đồng thì những điều khoản này cũng trở thành điều khoản cơ bản của hợp đồng đó.

Các điều khoản cơ bản của hợp đồng dịch vụ logistics là:

Nội dung dịch vụ của hợp đồng dịch vụ logistics:

Hai bên thỏa thuận với nhau về nội dung của hợp đồng đối với việc thực hiện dịch vụ liên quan đến quá trình lưu thông hàng hóa.

Phí dịch vụ và phương thức thanh toán trong hợp đồng dịch vụ logistics:

Mức phí thù lao dịch vụ do các bên thỏa thuận, có thể được xác định theo số tiền tuyệt đối hoặc theo tỷ lệ trên giá trị hàng hoá.

Ngoài tiền thù lao, người làm dịch vụ logistics có thể yêu cầu khách hàng thanh toán các khoản chi phí hợp lý liên quan đến việc thực hiện dịch vụ nếu điều này được các bên thỏa thuận trong hợp đồng. Để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán tiền thù lao, người làm dịch vụ có quyền cầm giữ và định đoạt hàng hoá theo một số điều kiện nhất định quy định trong hợp đồng.

Hai bên thỏa thuận với nhau về phương thức thanh toán, các lần thanh toán, thanh toán được thực việc trực tiếp hay chuyển khoản ngân hàng, thời hạn của mỗi lần thanh toán.

Thời gian và địa điểm thực hiện dịch vụ trong hợp đồng dịch vụ logistics:

 • Hai bên thỏa thuận về thời gian, địa điểm thực hiện dịch vụ, cần ghi rõ thông tin về địa chỉ, số lượng sản phẩm, loại sản phẩm sẽ được giao nhận đối với mỗi lần giao nhận sản phẩm.
 • Đối với chi phí liên quan như chi phí xếp dỡ, chi phí kiểm đếm,… thì các bên trong hợp đồng thỏa thuận với nhau về bên phải chịu chi phí.

Giới hạn trách nhiệm và các trường hợp miễn trách nhiệm trong hợp đồng dịch vụ logistics:

Hai bên thỏa thuận với nhau về giới hạn trách nhiệm của mỗi bên đối với tổn thất của hàng hóa và các trường hợp miễn trách nhiệm. Ví dụ như về các trường hợp miễn trách nhiệm: Bên dịch vụ giao nhận hàng hoá được miễn trách nhiệm hợp đồng trong các trường hợp sau đây:

 • Người làm dịch vụ logistics không có lỗi trong việc vi phạm hợp đồng
 • Các lý do khách quan ngoài tầm kiểm soát của người làm dịch vụ như các trường hợp bất khả kháng, đình công hay do thay đổi chính sách pháp luật.

Quyền và nghĩa vụ của bên dịch vụ trong hợp đồng dịch vụ logistics:

Quyền:

 • Được hưởng thù lao dịch vụ:
 • Được quyền từ chối thực hiện những hướng dẫn không phù hợp với điều kiện của hợp đồng dịch vụ đã ký kết với khách hàng hoặc những hướng dẫn trái pháp luật.
 • Quyền định đoạt hàng hoá cầm giữ của bên dịch vụ logistics trong trường hợp khách hàng vẫn không thanh toán nợ cho bên dịch vụ. Việc định đoạt hàng hoá cầm giữ phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Nghĩa vụ:

 • Chuẩn bị đầy đủ các yêu cầu theo đúng thỏa thuận của hợp đồng.
 • Bên dịch vụ phải đảm bảo sự an toàn cho Hàng hóa, mọi hư hỏng, thất thoát hàng hóa và việc bảo đảm lịch trình sẽ do bên dịch vụ chịu trách nhiệm.
 • Thực hiện các Công việc theo đúng thỏa thuận với khách hàng như đóng gói, ghi ký mã hiệu, giao hoặc nhận hàng hoá theo đúng những điều kiện đã thỏa thuận với khách hàng.
 • Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Thường xuyên báo cho bên khách hàng biết về tiến độ thực hiện công việc và phối hợp để giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện công việc.

Lưu ý: đối với bên dịch vụ thực hiện quyền cầm giữ hàng hóa có các nghĩa vụ sau:

 • Bảo quản, giữ gìn hàng hóa.
 • Không được sử dụng hàng hóa nếu không được bên khách hàng đồng ý.
 • Trả lại hàng hóa khi các điều kiện cầm giữ, định đoạt hàng hóa không còn.
 • Bồi thường thiệt hại cho bên khách hàng nếu làm mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa cầm giữ.

Quyền và nghĩa vụ của bên khách hàng:

Quyền:

 • Yêu cầu bên môi giới thực hiện công việc theo đúng thỏa thuận.
 • Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng.

Nghĩa vụ:

 • Cung cấp đầy đủ thông tin, chi tiết và chính xác về hàng hoá cho bên dịch vụ.
 • Chịu trách nhiệm pháp lý trước cơ quan chức năng về tính hợp pháp của hàng hóa và chịu trách nhiệm làm các thủ tục pháp lý cho hàng hóa vận chuyển của mình
 • Giao hàng theo đúng kế hoạch đã báo trước, cung cấp các bộ chứng từ liên quan đến lô hàng một cách đầy đủ và hợp lệ.
 • Cung cấp đầy đủ, cụ thể, rõ ràng các chỉ dẫn cho bên dịch vụ.
 • Đóng gói, ghi ký mã hiệu hàng hoá theo đúng hợp đồng trừ trường hợp bên dịch vụ đảm nhận công việc này.
 • Thanh toán tiền công và các chi phí hợp lý khác liên quan

4. Các điều khoản thông thường của hợp đồng dịch vụ logistics

Các điều khoản thông thường của hợp đồng dịch vụ logistics là những điều khoản được pháp luật quy định trước. Nếu khi giao kết hợp đồng dịch vụ logistics, các bên không thoả thuận những điều khoản này thì vẫn coi như hai bên đã mặc nhiên thoả thuận và được thực hiện như pháp luật quy định.

Các điều khoản thông thường của hợp đồng dịch vụ logistics có thể là:

 • Điều khoản về kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao
 • Điều khoản về các trường hợp bất khả kháng
 • Điều khoản chấm dứt hợp đồng
 • Điều khoản về giải quyết tranh chấp
 • Điều khoản về hiệu lực hợp đồng
 • Điều khoản phạt vi phạm: các bên có thể cân nhắc thỏa thuận các chế tài khi vi phạm hợp đồng. Bạn có thể đọc bài viết Các chế tài thương mại của chúng tôi.

5. Các điều khoản tùy nghi của hợp đồng dịch vụ logistics

Khi tiến hành giao kết hợp đồng dịch vụ logistics, các bên còn có thể thoả thuận thêm một số điều khoản khác nhằm làm cho nội dung của hợp đồng được đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Các điều khoản thông thường của hợp đồng dịch vụ logistics có thể là:

 • Điều khoản về bảo mật thông tin
 • Điều khoản về chuyển giao, chuyển nhượng hợp đồng
 • Điều khoản về cách thức thông báo giữa các bên trong hợp đồng liên quan tới hợp đồng
 • ….

6. Điều kiện để hợp đồng dịch vụ logistics có hiệu lực:

Trên thực tế, có những hợp đồng bị vô hiệu dẫn đến việc tranh chấp hợp đồng không được giải quyết thông qua tòa án cũng như các cơ quan pháp luât khác. Khi ký kết hợp đồng dịch vụ logistics, bạn cần lưu ý cần đảm bảo các điều kiện để hợp đồng có hiệu lực, xin mời xem bài viết Các điều kiện để hợp đồng có hiệu lực của chúng tôi.

7. Dịch vụ soạn thảo hợp đồng dịch vụ logistics của Luật Thái An

a)    Giá dịch vụ soạn thảo hợp đồng dịch vụ logistics

Bạn vui lòng tham khảo bảng giá dịch vụ tại LINK NÀY

b)     Quy trình cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng dịch vụ logistics

Bạn vui lòng tham khảo quy trình cung cấp dịch vụ tại LINK NÀY

c)    Thời gian cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng dịch vụ logistics

Thời gian soạn thảo hợp đồng dịch vụ logistics là 2 – 3 ngày kể từ khi khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

Đối tác pháp lý tin cậy

Contact Me on Zalo
1900633725
Yêu cầu dịch vụ