Công ty Luật Thái An có nhiều kinh nghiệm soạn thảo hợp đồng dịch vụ logistics, đúc kết từ rất nhiều vụ việc tư vấn hợp đồng cho khách hàng mỗi năm. Dưới đây là những chia sẻ về kiến thức và kinh nghiệm về soạn thảo hợp đồng dịch vụ logistics.

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng kinh tế

1. Thế nào là hợp đồng dịch vụ logistics

Hợp đồng dịch vụ logistics là sự thỏa thuận, theo đó một bên (bên làm dịch vụ) có nghĩa vụ thực hiện hoặc tổ chức thực hiện một hoặc một số dịch vụ liên quan đến quá trình lưu thông hàng hóa, còn bên kia (khách hàng) có nghĩa vụ thanh toán thù lao dịch vụ.

2. Cơ sở pháp lý điều chỉnh hợp đồng dịch vụ logistics

Cơ sở pháp lý điều chỉnh hợp đồng dịch vụ logistics là:

 • Bộ luật dân sự 2015
 • Luật thương mại 2005
 • Nghị định số 140/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/9/2007 quy định chi tiết về điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics và giới hạn trách nhiệm đôi với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics

3. Các điều khoản của hợp đồng dịch vụ logistics

a)     Chủ thể của hợp đồng dịch vụ logistics:

Bao gồm các thông tin về 2 bên chủ thể, nhằm mục đích xác định chủ thể là ai.

 • Cá nhân: Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số CMT, số điện thoại
 • Pháp nhân: Tên pháp nhân, địa chỉ, mã số doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật/ người đại diện được ủy quyền…

Lưu ý: Để tránh hợp đồng bị vô hiệu, cần đảm bảo rằng các chủ thể của hợp đồng logistics đáp ứng các điều kiện đối theo luật định. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng xem bài viết Điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics.

b)     Nội dung dịch vụ của hợp đồng dịch vụ logistics:

Hai bên thỏa thuận với nhau về nội dung của hợp đồng đối với việc thực hiện dịch vụ liên quan đến quá trình lưu thông hàng hóa.

c)     Phí dịch vụ và phương thức thanh toán trong hợp đồng dịch vụ logistics:

Mức phí thù lao dịch vụ do các bên thỏa thuận, có thể được xác định theo số tiền tuyệt đối hoặc theo tỷ lệ trên giá trị hàng hoá.

Ngoài tiền thù lao, người làm dịch vụ logistics có thể yêu cầu khách hàng thanh toán các khoản chi phí hợp lý liên quan đến việc thực hiện dịch vụ nếu điều này được các bên thỏa thuận trong hợp đồng. Để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán tiền thù lao, người làm dịch vụ có quyền cầm giữ và định đoạt hàng hoá theo một số điều kiện nhất định quy định trong hợp đồng.

Hai bên thỏa thuận với nhau về phương thức thanh toán, các lần thanh toán, thanh toán được thực việc trực tiếp hay chuyển khoản ngân hàng, thời hạn của mỗi lần thanh toán.

d)     Thời gian và địa điểm thực hiện dịch vụ trong hợp đồng dịch vụ logistics:

 • Hai bên thỏa thuận về thời gian, địa điểm thực hiện dịch vụ, cần ghi rõ thông tin về địa chỉ, số lượng sản phẩm, loại sản phẩm sẽ được giao nhận đối với mỗi lần giao nhận sản phẩm.
 • Đối với chi phí liên quan như chi phí xếp dỡ, chi phí kiểm đếm,… thì các bên trong hợp đồng thỏa thuận với nhau về bên phải chịu chi phí.

e)     Giới hạn trách nhiệm và các trường hợp miễn trách nhiệm trong hợp đồng dịch vụ logistics:

Hai bên thỏa thuận với nhau về giới hạn trách nhiệm của mỗi bên đối với tổn thất của hàng hóa và các trường hợp miễn trách nhiệm. Ví dụ như về các trường hợp miễn trách nhiệm: Bên dịch vụ giao nhận hàng hoá được miễn trách nhiệm hợp đồng trong các trường hợp sau đây:

 • Người làm dịch vụ logistics không có lỗi trong việc vi phạm hợp đồng
 • Các lý do khách quan ngoài tầm kiểm soát của người làm dịch vụ như các trường hợp bất khả kháng, đình công hay do thay đổi chính sách pháp luật.

f)      Quyền và nghĩa vụ của bên dịch vụ trong hợp đồng dịch vụ logistics:

Quyền:

 • Được hưởng thù lao dịch vụ:
 • Được quyền từ chối thực hiện những hướng dẫn không phù hợp với điều kiện của hợp đồng dịch vụ đã ký kết với khách hàng hoặc những hướng dẫn trái pháp luật.
 • Quyền định đoạt hàng hoá cầm giữ của bên dịch vụ logistics trong trường hợp khách hàng vẫn không thanh toán nợ cho bên dịch vụ. Việc định đoạt hàng hoá cầm giữ phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Nghĩa vụ:

 • Chuẩn bị đầy đủ các yêu cầu theo đúng thỏa thuận của hợp đồng.
 • Bên dịch vụ phải đảm bảo sự an toàn cho Hàng hóa, mọi hư hỏng, thất thoát hàng hóa và việc bảo đảm lịch trình sẽ do bên dịch vụ chịu trách nhiệm.
 • Thực hiện các Công việc theo đúng thỏa thuận với khách hàng như đóng gói, ghi ký mã hiệu, giao hoặc nhận hàng hoá theo đúng những điều kiện đã thỏa thuận với khách hàng.
 • Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Thường xuyên báo cho bên khách hàng biết về tiến độ thực hiện công việc và phối hợp để giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện công việc.

Lưu ý: đối với bên dịch vụ thực hiện quyền cầm giữ hàng hóa có các nghĩa vụ sau:

 • Bảo quản, giữ gìn hàng hóa.
 • Không được sử dụng hàng hóa nếu không được bên khách hàng đồng ý.
 • Trả lại hàng hóa khi các điều kiện cầm giữ, định đoạt hàng hóa không còn.
 • Bồi thường thiệt hại cho bên khách hàng nếu làm mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa cầm giữ.

g)     Quyền và nghĩa vụ của bên khách hàng:

Quyền:

 • Yêu cầu bên môi giới thực hiện công việc theo đúng thỏa thuận.
 • Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng.

Nghĩa vụ:

 • Cung cấp đầy đủ thông tin, chi tiết và chính xác về hàng hoá cho bên dịch vụ.
 • Chịu trách nhiệm pháp lý trước cơ quan chức năng về tính hợp pháp của hàng hóa và chịu trách nhiệm làm các thủ tục pháp lý cho hàng hóa vận chuyển của mình
 • Giao hàng theo đúng kế hoạch đã báo trước, cung cấp các bộ chứng từ liên quan đến lô hàng một cách đầy đủ và hợp lệ.
 • Cung cấp đầy đủ, cụ thể, rõ ràng các chỉ dẫn cho bên dịch vụ.
 • Đóng gói, ghi ký mã hiệu hàng hoá theo đúng hợp đồng trừ trường hợp bên dịch vụ đảm nhận công việc này.
 • Thanh toán tiền công và các chi phí hợp lý khác liên quan

h)     Vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại:

Trường hợp bên khách hàng không thanh toán hoặc thanh toán không đủ hoặc không đúng chi phí đã thỏa thuận cho bên dịch vụ theo thỏa thuận của Hợp đồng thì bên khách hàng phải chịu một mức phạt do thỏa thuận của hai bên và bên dịch vụ có quyền định đoạt hàng hóa cầm giữ.

Trường hợp bên dịch vụ không tiến hành thực hiện dịch vụ hoặc thực hiện dịch vụ không đúng như đã thỏa thuận thì bên khách hàng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải trả cho bên dịch vụ bất kỳ khoản phí nào đồng thời bên dịch vụ phải trả cho bên khách hàng một khoản tiền phạt theo thỏa thuận của hai bên.

Nếu một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng trái với các thỏa thuận trong Hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì bên đơn phương chấm dứt hợp đồng đó phải chịu một khoản tiền phạt theo thỏa thuận của hai bên.

i)     Chấm dứt hợp đồng:

Hai bên thỏa thuận về việc các trường hợp chấm dứt hợp đồng. Trong trường hợp một bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng  phải gửi thông báo bằng văn bản cho bên kia trong một khoảng thời gian mà hai bên thỏa thuận trước khi chấm dứt hợp đồng. Trong trường hợp này, bên đơn phương chấm dứt phải bồi thường thiệt hại do việc đơn phương chấm dứt gây ra và bên dịch vụ phải hoàn trả lại hàng hóa cho bên khách hàng mà mình đang giữ.

j)     Giải quyết tranh chấp:

Trong quá trình thực hiện, các bên sẽ hỗ trợ nhau thực hiện, nếu bên nào gặp khó khăn, vướng mắc thì phải kịp thời thông báo cho bên kia để cùng nhau bàn bạc giải quyết. Nếu phát sinh tranh chấp, hai bên cùng giải quyết trên tinh thần hợp tác, thương lượng.

Trường hợp các bên thương lượng giải quyết mà không có kết quả thì vụ việc được đưa ra Tòa án để giải quyết. Mọi chi phí phát sinh do giải quyết tranh chấp sẽ do hai bên thỏa thuận chi trả.

Trên đây là phần tư vấn của Công ty Luật Thái An về hợp đồng dịch vụ logistics.

Hãy gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ 19006218 để được biết nhiều thông tin hữu ích và được hỗ trợ lý kịp thời!

Bạn cũng có thể tìm hiểu các vấn đề khác liên quan trong chuyên mục soạn thảo hợp đồng.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

Đối tác pháp lý tin cậy

BÀI VIẾT LIÊN QUAN