Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Theo quy định của pháp luật hiện hành, Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài có thời hạn 05 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài trong trường hợp giấy tờ đó có quy định về thời hạn.

Sau khi kết thúc thời hạn này, vì lý do kinh doanh mà nhiều thương nhân nước ngoài vẫn có nhu cầu duy trì hoạt động văn phòng đại diện của họ, khi đó, họ phải thực hiện thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện. Nắm được nhu cầu trên của khách hàng, Công ty Luật Thái An xin gửi tới bạn đọc tham khảo các nội dung liên quan đến việc gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài trong bài viết dưới đây.


1. Cơ sở pháp lý gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Cơ sở pháp lý để gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài là các văn bản pháp luật sau:

 • Luật Doanh nghiệp năm 2020;
 • Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 04 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;
 • Luật Thương mại 2005;
 • Nghị định 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;
 • Thông tư 11/2016/TT-BCT quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
 • Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2. Điều kiện gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài là gì?

 • Có nhu cầu tiếp tục hoạt động tại Việt Nam dưới hình thức Văn phòng đại diện.
 • Thương nhân nước ngoài đang hoạt động theo pháp luật của nước nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh.
 • Không có hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động của Văn phòng đại diện.

===>>> Xem thêm: Thành lập Văn phòng đại diện công ty Việt Nam

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài
Thương nhân nước ngoài được phép gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài khi hết thời hạn quy định trong Giấy phép – Nguồn ảnh minh họa: Internet

3. Các trường hợp được phép gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Theo Điều 21 Nghị định 07/2016/NĐ-CP, thương nhân nước ngoài được gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài khi hết thời hạn quy định trong Giấy phép, trừ trường hợp có hành vi vi phạm thuộc các trường hợp bị thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bao gồm:

 • Không hoạt động trong 01 năm và không phát sinh các giao dịch với Cơ quan cấp giấy phép;
 • Không báo cáo về hoạt động của Văn phòng đại diện trong 02 năm liên tiếp;
 • Không gửi báo cáo liên quan đến hoạt động của mình tới Cơ quan cấp Giấy phép trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản.
 • Trường hợp khác theo quy định pháp luật.

===>>> Xem thêm: Thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài

4. Hồ sơ gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Theo Điều 16 Nghị định 07/2016/NĐ-CP, 01 bộ hồ sơ gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam bao gồm:

(i) Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký.

(ii) Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài. Tài liệu này phải được dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận hoặc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

(iii) Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất.

Tài liệu này phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định pháp luật Việt Nam.

(iv) Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp.

Lưu ý 01: Mẫu Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện ban hành kèm theo Thông tư 11/2016/TT-BCT (Mẫu MĐ-4)

Mẫu MĐ-4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Địa điểm, ngày… tháng… năm…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP THÀNH LẬP
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Kính gửi: ..…… (tên Cơ quan cấp Giấy phép)

Tên thương nhân: (tên trên Giấy phép thành lập/Đăng ký doanh nghiệp) ……………………

Tên thương nhân bằng tiếng Anh: (ghi bằng chữ in hoa)…………………………………………..

Tên thương nhân viết tắt ……………………………………………………………………………………….

Giấy phép thành lập/Đăng ký kinh doanh/Mã số doanh nghiệp: … Ngày cấp: …/…/… Cơ quan cấp:………………………………………………………………………………………

Thời hạn còn lại của Giấy phép thành lập/Đăng ký kinh doanh: …………………………………

Điện thoại:………….. Fax:…………….. Email:……………..Website: (nếu có)……………………….

Đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện như sau:

Tên Văn phòng đại diện: (tên trên Giấy phép thành lập) ……………………………………………

Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện số: … Ngày cấp: …/…/ ……………………………….

7Thứ tự của Văn phòng đại diện: …………………………………………………………………………..

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………

Số lao động làm việc tại Văn phòng đại diện tại thời điểm gia hạn:… người; trong đó:

– Số lao động nước ngoài:… người;

– Số lao động Việt Nam: … người.

Thời hạn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập:………………………………………………………….

Chúng tôi cam kết:

 1. Chịu trách nhiệm về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo.
 2. Chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Nghị định số 07/2016/NĐ-CP, pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện./.

Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

____________________

7 Chỉ áp dụng đối với thương nhân nước ngoài có nhiều hơn một Văn phòng đại diện tại Việt Nam và đã được cấp phép trước ngày Thông tư này có hiệu lực. Thương nhân nước ngoài tự xác định thứ tự của Văn phòng đại diện theo thời gian thành lập.

5. Trình tự, thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Bước 1: Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp Giấy phép (Sở Công thương tỉnh/thành phố nơi cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện).

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. Trường hợp không gia hạn phải có văn bản nêu rõ lý do.

Trường hợp việc gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Cơ quan cấp Giấy phép, Bộ quản lý chuyên ngành có văn bản nêu rõ ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép gia hạn hoặc không gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp không gia hạn phải có văn bản nêu rõ lý do.

Bước 4: Thương nhân nước ngoài căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc có thể đăng ký dịch vụ nhận kết quả qua bưu điện.

Lưu ý 02:

 • Hồ sơ gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện phải được nộp trong thời hạn ít nhất 30 ngày trước khi Giấy phép hết hạn.
 • Trường hợp văn phòng đại diện công ty nước ngoài nằm trong các khu khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, hồ sơ gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện sẽ được nộp tại Ban quản lý của khu vực đó.

6. Không gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài bị xử lý như thế nào?

Theo Khoản 4 Điều 86 Nghị định 185/2013/NĐ-CP, hành vi vi phạm về thành lập và hoạt động của văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng  đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

 • Tiếp tục hoạt động sau khi thương nhân nước ngoài đã chấm dứt hoạt động;
 • Tiếp tục hoạt động sau khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thu hồi giấy phép thành lập văn phòng đại diện hoặc giấy phép hết hạn, không được gia hạn.

===>>> Xem thêm: Xử lý vi phạm văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Cũng theo Khoản 2 Điều 4 Nghị định 185/2013/NĐ-CP quy định:

“2. Hình thức phạt tiền quy định tại Nghị định này là hình thức xử phạt chính và mức tiền phạt quy định tại Nghị định này là áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện. Trường hợp hành vi vi phạm hành chính do tổ chức thực hiện thì phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt quy định đối với cá nhân.”

Trên đây là các nội dung tư vấn liên quan đến việc gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài. Nếu bạn cần giải đáp thắc mắc trong từng trường hợp cụ thể, hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp lý để được hỗ trợ kịp thời!

===>>> Xem thêm:

7. Dịch vụ thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài/thành lập Văn phòng đại diện nước ngoài

Công ty Luật Thái An cung cấp dịch vụ thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài/thành lập văn phòng đại diện nước ngoài.

7.1. Nội dung dịch vụ thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài/Văn phòng đại diện nước ngoài

 • Tư vấn các quy định của pháp luật về điều kiện, thủ tục thành lập, quyền và nghĩa vụ của văn phòng đại diện.
 • Hướng dẫn khách hàng cung cấp thông tin, giấy tờ cần thiết.
 • Soạn thảo hồ sơ thành lập văn phòng đại diện.
 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ thành lập văn phòng đại diện.
 • Theo dõi việc xử lý hồ sơ thành lập văn phòng đại diện tại cơ quan cấp phép.
 • Nhận và bàn giao kết quả dịch vụ thành lập văn phòng đại diện cho khách hàng.
 • Tư vấn những công việc cần làm sau khi có giấy phép thành lập văn phòng đại diện.
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý khác có liên quan hoạt động của văn phòng đại diện.

7.2. Tại sao khách hàng nên lựa chọn dịch vụ của Công ty Luật Thái An?

Khách hàng lựa chọn dịch vụ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài/dịch vụ thành lập văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài của Công ty Luật Thái An bởi những lý do sau:

 • Hãng luật được thành lập từ năm 2007, chuyên về tư vấn pháp luật và giải quyết tranh chấp kinh doanh.
 • Với 03 văn phòng tại Thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Thái Nguyên sẵn sàng hỗ trợ khách hàng mọi lúc, mọi nơi.
 • Các chuyên viên, luật sư có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện các thủ tục hành chính như: đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư nước ngoài…
 • Hồ sơ, thủ tục nhanh gọn.
 • Phí dịch vụ thấp.
 • Thông tin khách hàng được bảo mật.
 • Tiết kiệm tới 20% phí cho các dịch vụ pháp lý khác.

Xem thêm các dịch vụ Tư vấn đầu tư nước ngoài tại Công ty Luật Thái An:

 

HÃY LIÊN HỆ NGAY TỚI LUẬT THÁI AN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ!


 

Nguyễn Văn Thanh

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói