Đơn khiếu nại xây dựng trái phép

Khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai, xây dựng là một những vấn đề xảy ra phổ biến thường gặp. Trong quá trình thực hiện khiếu nại đất đai xây dựng, việc đầu tiên bạn cần thực hiện là soạn đơn khiếu nại. Để việc khiếu nại được thực hiện nhanh chóng, chính xác, Công ty Luật Thái An™ sẽ hướng dẫn viết đơn khiếu nại xây dựng trái phép trong bài viết sau đây:

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh vấn đề đơn khiếu nại xây dựng trái phép

Cơ sở pháp lý điều chỉnh các vấn đề liên quan đến đơn khiếu nại xây dựng trái phép là các văn bản pháp lý sau đây:

2. Khiếu nại xây dựng trái phép là gì?

Hành vi “Xây dựng trái phép” là hành vi bị cấm quy định tại khoản 4 Điều 12 Luật xây dựng 2014.

Theo quy định của Luật thì hành vi xây dựng nhà hay xây dựng trái phép được hiểu là hành vi xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng được cấp và xây dựng nhà trái phép trên các loại đất không được xây dựng.

===>>> Xem thêm:Khi nào phải xin giấy phép xây dựng? Thủ tục như thế nào?

Căn cứ khoản 1 Điều 2 Luật Khiếu nại năm 2011 quy định:

“Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.”

Theo đó, có thể hiểu, khiếu nại xây dựng trái phép là việc các tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước liên quan đến việc cấp phép xây dựng trái pháp luật hay việc xây dựng trái phép của có cơ quan.

Khác với việc khiếu nại xây dựng trái phép, việc tố cáo xây dựng trái phép là hành vi tố cáo các hành vi xây dựng, sửa chữa cơ sở hạ tầng không xin phép, gây ảnh hưởng tới quyền, lợi ích của những hộ lân cận.

Trong thực tiễn, đơn khiếu nại xây dựng trái phép thường được hiểu theo nghĩa rộng là văn bản được soạn thảo bởi cá nhân, tổ chức gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để khiếu nại về hành vi xây dựng trái phép của cá nhân, tổ chức khác.

===>>> Xem thêm: Các trường hợp khiếu nại về đất đai

3. Chủ thể làm đơn khiếu nại xây dựng trái phép

Người khiếu nại có thể tự mình thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện, cụ thể:

 • Tự mình khiếu nại: Người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất chịu sự tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai, xây dựng thì có quyền tự mình khiếu nại.
 • Người đại diện theo pháp luật của người thực hiện việc khiếu nại (chỉ áp dụng khi người có quyền khiếu nại là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự).
 • Trường hợp người khiếu nại ốm đau, già yếu, có nhược điểm về thể chất hoặc vì lý do khách quan khác mà không thể tự mình khiếu nại thì được ủy quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, con đã thành niên hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ để thực hiện việc khiếu nại.
 • Uỷ quyền cho luật sư khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

===>>> Xem thêm:Khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai như thế nào ?

đơn khiếu nại xây dựng trái phép
Hướng dẫn soạn đơn khiếu nại xây dựng trái phép từ 2021 – Nguồn ảnh minh họa: Internet

5. Mẫu đơn khiếu nại xây dựng trái phép như thế nào?

Việc soạn thảo đơn khiếu nại nói chung và đơn khiếu nại xây dựng trái phép hiện nay cần thực hiện theo mẫu tại Nghị định 124/2020/NĐ-CP  như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

…, ngày… tháng … năm…..

ĐƠN KHIẾU NẠI

Về việc:……………………………..

Kính gửi:……………… (ghi Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại)

Họ và tên người khiếu nại: ……………………………………………………………………………… ;

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân …………………………. , ngày cấp ……………,

nơi cấp:……………………

Tên của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại: ………………………………………………….. ;

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………

Khiếu nại về việc: ………………………………………………………………………………………

Nội dung khiếu nại: …………………………………………………………………………………….

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo – nếu có).

 

NGƯỜI KHIẾU NẠI
(Chữ ký hoặc điểm chỉ)

Họ và tên

===>>> Xem thêm:

5. Viết đơn khiếu nại xây dựng trái phép như thế nào?

Khi viết đơn khiếu nại xây dựng trái phép, bạn cần thể hiện đầy đủ 5 nội dung quan trọng sau:

5.1.Tên đơn khiếu nại

Tên văn bản khiếu nại tùy thuộc vào từng quyết định, hành vi hành chính và mục đích khiếu nại.

Ví dụ: Đơn khiếu nại về việc cấp phép xây dựng không đúng thẩm quyền; Đơn khiếu nại về việc cấp phép xây dựng không đúng đối tượng; Đơn khiếu nại về việc xây dựng công trình của cơ quan nhà nước…

5.2. Người khiếu nại

Phải ghi đầy đủ họ và tên địa chỉ của người khiếu nại, nếu có người đại diện thì ghi rõ họ tên của người đại diện và ghi rõ mối quan hệ của họ với người khiếu nại.

 •  Nếu là người đại diện của cơ quan, tổ chức thực hiện việc khiếu nại thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình được đại diện;
 • Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ cơ quan, tổ chức, cá nhân ủy quyền.
 •  Nếu người khiếu nại không có CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân thì ghi các thông tin theo giấy tờ tùy thân.

5.3. Đối tượng bị khiếu nại.

Đối tượng khiếu nại xây dựng trái phép có thể là quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý hoạt động xây dựng. Chẳng hạn:

 • Quyết định hành chính về việc cấp phép xây dựng hoặc thu hồi giấy phép xây dựng
 • Hành vi hành chính bị khiếu nại là hành vi của cán bộ, công chức khi giải quyết công việc thuộc phạm vi quy định để ban hành các quyết định quản lý hành chính về đất đai, xây dựng với các biểu hiện thường gặp như: Chậm thực hiện, thực hiện không đúng, gây khó dễ cho người sử dụng đất, nhà thầu thi công;  Hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm pháp luật về xây dựng; bao che, chậm xử lý hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng.
 • Người bị khiếu nại là cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước có quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại; 
 • Các đối tượng khác…

===>>> Xem thêm:Có phải xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn không? Thủ tục thế nào ?

Trong đơn khiếu nại cần ghi rõ khiếu nại về việc gì, nếu khiếu nại về các vấn đề sau:

 • Về hành vi hành chính: Phải ghi rõ họ tên chức vụ địa chỉ, người thực hiện hành vi hành chính.
 • Quyết định hành chính: Phải ghi rõ cơ quan ra quyết định; số quyết định; ngày tháng năm ra quyết định; người ký quyết định.

5.4. Nội dung khiếu nại:

Một là: Trong đơn khiếu nại cần ghi rõ những quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm:

 • Nêu tóm tắt sự việc xảy ra, ngắn gọn, đủ tình tiết trong đó phải nêu rõ quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai của cơ quan, người có thẩm quyền mà người khiếu nại có căn cứ cho là trái pháp luật, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
 • Việc tóm tắt nội dung khiếu nại cần ghi ngắn gọn, rõ ràng, trung thực diễn biến nội dung vụ việc khiếu nại.

Hai là: Ghi  rõ cơ sở của việc khiếu nại;

Ba là: Với các đơn khiếu nại sau lần đầu thì trong mẫu đơn khiếu nại có thể ghi rõ việc đã gửi đơn đến cơ quan nào, đã được những cơ quan nào giải quyết và kết quả giải quyết.

Bốn là: Những yêu cầu của người khiếu nại:  Những yêu cầu này phải xuất phát từ nội dung, những yêu cầu đó có thể là:

 • Đề ghị thẩm tra, xác minh (có thể giới thiệu tài liệu, chứng cứ, chứng minh).
 • Xem xét lại quyết định, hành vi để giải quyết theo đúng pháp luật và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức

5.5. Cam kết của người khiếu nại và lưu ý phần chữ ký của đơn khiếu nại xây dựng trái phép

 • Ghi những cam kết của người khiếu nại về nội dung đã trình bày trong đơn khiếu nại và tính chính xác của tài liệu kèm theo.
 • Trường hợp vụ việc đã được giải quyết lần đầu mà tiếp khiếu theo trình tự hành chính thì người khiếu nại phải cam kết không khởi kiện vụ việc này ra Toà án.

===>>> Xem thêm:

6. Dịch vụ tư vấn soạn thảo đơn khiếu nại của Luật Thái An

6.1. Các loại đơn khiếu nại xây dựng do Luật Thái An soạn thảo

Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm tư vấn và soạn thảo các mẫu đơn khiếu nại sau đây:

 • Đơn khiếu nại về cấp phép xây dựng không đúng quy trình;
 • Đơn khiếu nại về cá nhân tổ chức không đủ điều kiện được cấp phép xây dựng;
 • Đơn khiếu nại về hành vi của cán bộ, công chức liên quan đến lĩnh vực xây dựng;
 • Đơn khiếu nại hành vi xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng đã được cấp

Và nhiều mẫu đơn khiếu nại khác

===>>> Xem thêm: Thủ tục khiếu nại lao động theo quy định của pháp luật

6.2. Giá dịch vụ soạn thảo đơn khiếu nại xây dựng trái phép

3 CÁCH LIÊN HỆ VỚI LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC BÁO PHÍ SOẠN THẢO ĐƠN KHIẾU NẠI XÂY DỰNG TRÁI PHÉP

>>> Gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT

>>> Yêu cầu dịch vụ qua chat trên website https://luatthaian.vn/

>>> Gửi thư điện tử theo địa chỉ contact@luatthaian.vn

6.3. Thời gian cung cấp dịch vụ soạn thảo đơn khiếu nại xây dựng trái phép

Thời gian soạn thảo đơn khiếu nại trái phép là 2 – 3 ngày kể từ khi khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin.

Quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo đơn khiếu nại và thực hiện thủ tục khiếu nại là một khoản đầu tư thông minh, giúp các chủ thể bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của mình

Ngoài dịch vụ soạn thảo đơn khiếu nại, bán có thể tham khảo thêm các dịch vụ khác như:

===>>> Xem thêm:

 

HÃY LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Đàm Thị Lộc

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 15+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói