Đơn khiếu nại về việc chậm cấp sổ đỏ

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hay Sổ đỏ) là một thủ tục phổ biến trong lĩnh vực đất đai. Tuy nhiên hiện nay việc cấp sổ đỏ ở nước ta nhìn chung vẫn còn chậm chạp vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Khi đó, các chủ thể có thể khiếu nại về việc chậm cấp sổ đỏ. Trong bài viết sau, Công ty Luật Thái An sẽ hướng dẫn về cách viết đơn khiếu nại hành chính

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh vấn đề đơn khiếu nại về việc chậm cấp sổ đỏ

Cơ sở pháp lý điều chỉnh các vấn đề đơn khiếu nại về việc chậm cấp sổ đỏ là các văn bản pháp lý sau

 • Luật khiếu nại năm 2011
 • Nghị định 124/2020/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại
 • Luật đất đai năm 2013
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 01/2017/NĐ-CP năm 2017 về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

2. Khi nào được xem là chậm cấp sổ đỏ?

Thời gian cấp sổ đỏ được quy định chi tiết tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP năm 2017 về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Theo đó, thời gian cấp sổ đỏ không quá 30 ngày (với các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa…thì không quá 40 ngày, kể từ nhận được hồ sơ hợp lệ (khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP) và không tính các thời gian sau:

 • Không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật;
 • Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Tùy trường hợp cấp sổ đỏ cụ thể mà thời hạn này có thể khác nhau.

Khi quá thời hạn trên mà cơ quan cấp giấy chứng nhận không giải quyết hoặc không trả lời thì có thể khiếu nại hoặc khởi kiện.

3. Khiếu nại về việc chậm cấp sổ đỏ là gì?

Khái niệm khiếu nại được quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Khiếu nại năm 2011 như sau:

“1. Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.”

Theo đó, khiếu nại về việc chậm cấp sổ đỏ là việc công dân, cơ quan tổ chức đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc cấp sổ đỏ xem xét và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, giải thích, giải quyết vấn đề chậm cấp sổ đỏ cho người dân

Việc chậm cấp sổ đỏ xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, công dân hoàn toàn có quyền khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ về hành vi chậm cấp sổ đỏ của cơ quan có thẩm quyền đó và yêu cầu giải quyết.

4. Hình thức khiếu nại và đơn khiếu nại về việc chậm cấp sổ đỏ là gì?

Căn cứ Điều 8 Luật Khiếu nại năm 2011 quy định có hai hình thức khiếu nại là thực hiện bằng đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp. Đơn khiếu nại hành chính hiện nay được thực hiện theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định Nghị định 124/2020/NĐ-CP.

===>>> Xem thêm:

Mẫu đơn khiếu nại về việc chậm cấp sổ đỏ là văn bản được các chủ thể soạn thảo khi nhận thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong việc cấp sổ đỏ bị xâm phạm trong việc cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ chậm trễ trong việc cấp sổ, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, giải thích, giải quyết vấn đề chậm cấp sổ đỏ cho người dân

4. Mẫu đơn khiếu nại về việc chậm cấp sổ đỏ

Công ty Luật Thái An sẽ cung cấp mẫu đơn khiếu nại về việc chậm cấp sổ đỏ cơ bản nhất theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP  như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

…, ngày… tháng … năm…..

ĐƠN KHIẾU NẠI

Về việc chậm cấp sổ đỏ/giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Kính gửi:……………… (ghi Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại ví dụ: Văn phòng đăng ký đất đai/ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận/huyện)

Họ và tên người khiếu nại: ……………………………………………………………………………… ;

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân …………………………. , ngày cấp ……………,

nơi cấp:……………………

Tên của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại: ………………………………………………….. ;

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………

Khiếu nại về việc: ………………………………………………………………………………………

Nội dung khiếu nại: …………………………………………………………………………………….

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo – nếu có).

 

NGƯỜI KHIẾU NẠI
(Chữ ký hoặc điểm chỉ)

Họ và tên

 

Hướng dẫn soạn đơn khiếu nại về việc chậm cấp sổ đỏ
Hướng dẫn soạn đơn khiếu nại về việc chậm cấp sổ đỏ – Nguồn ảnh minh họa: Internet

===>>> Xem thêm: Thủ tục khiếu nại

5. Điền mẫu đơn khiếu nại về việc chậm cấp sổ đỏ như thế nào?

Đơn khiếu nại về việc chậm cấp sổ đỏ cần có 5 nội dung chính như sau:

5.1. Người khiếu nại

Phải ghi đầy đủ họ và tên địa chỉ của người khiếu nại, nếu có người đại diện thì ghi rõ họ tên của người đại diện và ghi rõ mối quan hệ của họ với người khiếu nại.

 •  Nếu là người đại diện của cơ quan, tổ chức thực hiện việc khiếu nại thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình được đại diện;
 • Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ cơ quan, tổ chức, cá nhân ủy quyền.
 •  Nếu người khiếu nại không có CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân thì ghi các thông tin theo giấy tờ tùy thân.

5.2. Đối tượng bị khiếu nại trong đơn khiếu nại về việc chậm cấp sổ đỏ

Đối tượng bị khiếu nại về việc chậm cấp sổ đỏ là hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước về việc chậm cấp sổ đỏ theo quy định pháp luật. Các chủ thể cần có căn cứ cho rằng hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan hoặc tổ chức nào đó.
Người bị khiếu nại là cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước có  hành vi hành chính bị khiếu nại.

===>>> Xem thêm:Các trường hợp khiếu nại về đất đai

5.3. Nội dung khiếu nại:

Một là: Trong đơn khiếu nại cần ghi rõ những quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm:

 • Nêu tóm tắt sự việc xảy ra, ngắn gọn, đủ tình tiết trong đó phải nêu rõ quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai của cơ quan, người có thẩm quyền mà người khiếu nại có căn cứ cho là trái pháp luật, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
 • Việc tóm tắt nội dung khiếu nại cần ghi ngắn gọn, rõ ràng, trung thực diễn biến nội dung vụ việc khiếu nại.

Hai là: Ghi  rõ cơ sở của việc khiếu nại ví dụ như: “căn cứ quy định tại Luật … thì ….”

Ba là: Với các đơn khiếu nại sau lần đầu thì trong mẫu đơn khiếu nại có thể ghi rõ việc đã gửi đơn đến cơ quan nào, đã được những cơ quan nào giải quyết và kết quả giải quyết.

Bốn là: Những yêu cầu của người khiếu nại:  Những yêu cầu này phải xuất phát từ nội dung, những yêu cầu đó có thể là:

 • Đề nghị thẩm tra, xác minh (có thể giới thiệu tài liệu, chứng cứ, chứng minh).
 • Xem xét lại quyết định, hành vi để giải quyết theo đúng pháp luật và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của mình

Ví dụ:

“Ngày ….. tháng …. năm ………, tôi có gửi hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bao gồm …….) tới Văn phòng đăng ký đất đai/Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất làm thủ tục cấp mới/sang tên và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất số ….. tờ bản số …… có diện tích …… m2 , địa chỉ tại ………………….. được chuyên viên ………….. tiếp nhận.

Tuy nhiên, đến nay, đã …… ngày kể từ ngày hồ sơ của tôi được tiếp nhận/ thực hiện nộp lệ phí theo biên lai …… ngày … tháng … năm …., tôi vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.”

Căn cứ Điều 26 Luật Đất đai 2013 và văn bản hướng dẫn kính đề nghị quý cơ quan xem xét quá trình xử lý hồ sơ của …………. và đốc thúc việc xử lý, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tôi theo quy định pháp luật.”

5.4. Cam kết của người khiếu nại trong đơn khiếu nại về việc chậm cấp sổ đỏ

 • Ghi những cam kết của người khiếu nại về nội dung đã trình bày trong đơn khiếu nại và tính chính xác của tài liệu kèm theo.
 • Trường hợp vụ việc đã được giải quyết lần đầu mà tiếp khiếu theo trình tự hành chính thì người khiếu nại phải cam kết không khởi kiện vụ việc này ra Toà án.

===>>> Xem thêm: Mẫu đơn khởi kiện mới nhất 2021

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi về hướng dẫn viết đơn khiếu nại về việc chậm cấp sổ đỏ

Nếu bạn cần được tư vấn chi tiết và được giải đáp các thắc mắc trong từng trường hợp cụ thể, hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật  – luật sư sẽ giải thích cặn kẽ những gì chưa thể hiện được hết trong bài viết này.

6. Dịch vụ tư vấn, thực hiện thủ tục khiếu nại 

Sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn khiếu nại về đất đai nói chung, khiếu nại về việc chậm cấp sổ đỏ là rất khôn ngoan vì bạn sẽ hiểu rõ hơn về quyền và lợi ích hợp pháp của mình, từ đó biết cách xử lý đúng đắn trong các mối quan hệ xã hội. 

Công ty Luật Thái An  cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khiếu nại như sau:

 • Tư vấn về quyền lợi của khách hàng trong vụ việc cụ thể;
 • Kiểm tra căn cứ, điều kiện khiếu nại;
 • Soạn thảo, hướng dẫn nộp đơn khiếu nại về việc chậm cấp sổ đỏ hoặc khiếu nại đất đai nói chung
 • Xác minh, thu thập chứng cứ, đối thoại giải quyết vụ việc khiếu nại;
 • Tư vấn cho khách hàng về trình tự, thủ tục khiếu nại;
 • Đại diện tham gia quá trình giải quyết khiếu nại;
 • Tư vấn khởi kiện khi khách hàng có nhu cầu.

===>>> Xem thêm: 

 

HÃY LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Đàm Thị Lộc

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 15+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói