Đơn khiếu nại hành chính

Trong thực tế cuộc sống hiện nay, việc các cá nhân, tổ chức nhận được các quyết định hành chính hoặc chịu tác động của hành vi hành chính từ các cơ quan nhà nước là không nhỏ. Trong nhiều trường hợp, những quyết định hành chính, hành vi hành chính ấy gây ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích của các chủ thể chịu tác động. Khi đó, người ta thường nghĩ ngay đến việc khiếu nại hành chính. Trong bài viết sau, Công ty Luật Thái An sẽ hướng dẫn về cách viết đơn khiếu nại hành chính

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh vấn đề đơn khiếu nại hành chính

Cơ sở pháp lý điều chỉnh các vấn đề đơn khiếu nại hành chính là các văn bản pháp lý sau

2. Khiếu nại hành chính là gì?

Khái niệm khiếu nại được quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Khiếu nại năm 2011 như sau:

“1. Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.”

Theo, đó, có thể hiểu, khiếu nại hành chính là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật Khiếu nại quy định để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức. Điều kiện là khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

3. Hình thức khiếu nại 

Căn cứ Điều 8 Luật Khiếu nại năm 2011 quy định có hai hình thức khiếu nại là thực hiện bằng đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp. Đơn khiếu nại hành chính hiện nay được thực hiện theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định Nghị định 124/2020/NĐ-CP.

===>>> Xem thêm:

4. Mẫu đơn khiếu nại hành chính

Công ty Luật Thái An sẽ cung cấp mẫu đơn khiếu nại hành chính cơ bản nhất theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP  như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

…, ngày… tháng … năm…..

ĐƠN KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH

Về việc:……………………………..

Kính gửi:……………… (ghi Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại)

Họ và tên người khiếu nại: ……………………………………………………………………………… ;

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân …………………………. , ngày cấp ……………,

nơi cấp:……………………

Tên của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại: ………………………………………………….. ;

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………

Khiếu nại về việc: ………………………………………………………………………………………

Nội dung khiếu nại: …………………………………………………………………………………….

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo – nếu có).

 

NGƯỜI KHIẾU NẠI
(Chữ ký hoặc điểm chỉ)

Họ và tên

===>>> Xem thêm: Thủ tục khiếu nại

5. Điền nội dung vào mẫu đơn khiếu nại hành chính như thế nào?

Đơn khiếu nại hành chính cần có 5 nội dung cơ bản sau đây:

5.1. Ghi tên đơn khiếu nại: Đơn khiếu nại hành chính

Tên văn bản khiếu nại tùy thuộc vào từng quyết định, hành vi hành chính và mục đích khiếu nại.

Ví dụ: Đơn khiếu nại về quyết định thu hồi đất, đơn khiếu nại về quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực xây dựng…

Hướng dẫn soạn thảo đơn khiếu nại hành chính mới nhất
Hướng dẫn soạn thảo đơn khiếu nại hành chính mới nhất – Nguồn ảnh minh họa: Internet

5.2. Ghi rõ người khiếu nại trong Đơn khiếu nại hành chính

Phải ghi đầy đủ họ và tên địa chỉ của người khiếu nại, nếu có người đại diện thì ghi rõ họ tên của người đại diện và ghi rõ mối quan hệ của họ với người khiếu nại.

 •  Nếu là người đại diện của cơ quan, tổ chức thực hiện việc khiếu nại thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình được đại diện;
 • Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ cơ quan, tổ chức, cá nhân ủy quyền.
 •  Nếu người khiếu nại không có CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân thì ghi các thông tin theo giấy tờ tùy thân.

5.3. Đối tượng bị khiếu nại trong đơn khiếu nại hành chính

a) Xác định đối tượng bị khiếu nại trong Đơn khiếu nại hành chính

Đối tượng bị khiếu nại được ghi nhận trong đơn khiếu nại hành chính là quyết định hành chính và hành vi hành chính. Cụ thể như sạu:
 • Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước ban hành để quyết định về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.

Chẳng hạn như quyết định xử phạt hành chính khi vi phạm giao thông, vi phạm trật tự công cộng, quyết định thu hồi đất ở một khu vực cụ thể…

 • Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.

===>>> Xem thêm:Các trường hợp khiếu nại về đất đai

Lưu ý:

 • Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại là quyết định hành chính, hành vi hành chính có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan hoặc tổ chức nào đó.
 • Người bị khiếu nại là cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước có quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại.

b) Cách ghi rõ đối tượng khiếu nại trong đơn khiếu nại hành chính

Trong đơn khiếu nại cần ghi rõ khiếu nại về việc gì, nếu khiếu nại về các vấn đề sau:

 • Về hành vi hành chính: Phải ghi rõ họ tên chức vụ địa chỉ, người thực hiện hành vi hành chính.
 • Quyết định hành chính: Phải ghi rõ cơ quan ra quyết định; số quyết định; ngày tháng năm ra quyết định; người ký quyết định.

5.4. Nội dung của Đơn khiếu nại hành chính

Một là: Trong đơn khiếu nại cần ghi rõ những quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm:

 • Nêu tóm tắt sự việc xảy ra, ngắn gọn, đủ tình tiết trong đó phải nêu rõ quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai của cơ quan, người có thẩm quyền mà người khiếu nại có căn cứ cho là trái pháp luật, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
 • Việc tóm tắt nội dung khiếu nại cần ghi ngắn gọn, rõ ràng, trung thực diễn biến nội dung vụ việc khiếu nại.

Hai là: Ghi  rõ cơ sở của việc khiếu nại ví dụ như: “căn cứ quy định tại Luật … thì ….”

Ba là: Với các đơn khiếu nại sau lần đầu thì trong mẫu đơn khiếu nại có thể ghi rõ việc đã gửi đơn đến cơ quan nào, đã được những cơ quan nào giải quyết và kết quả giải quyết.

Bốn là: Những yêu cầu của người khiếu nại:  Những yêu cầu này phải xuất phát từ nội dung, những yêu cầu đó có thể là:

 • Đề nghị thẩm tra, xác minh (có thể giới thiệu tài liệu, chứng cứ, chứng minh).
 • Xem xét lại quyết định, hành vi để giải quyết theo đúng pháp luật và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của mình

5.5. Cam kết của người khiếu nại trong đơn khiếu nại hành chính

 • Ghi những cam kết của người khiếu nại về nội dung đã trình bày trong đơn khiếu nại và tính chính xác của tài liệu kèm theo.
 • Trường hợp vụ việc đã được giải quyết lần đầu mà tiếp khiếu theo trình tự hành chính thì người khiếu nại phải cam kết không khởi kiện vụ việc này ra Toà án.

===>>> Xem thêm:

Trên đây là phàn tư vấn của chúng tôi về đơn khiếu nại hành chính.

Nếu bạn cần được tư vấn chi tiết và được giải đáp các thắc mắc trong từng trường hợp cụ thể, hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật  – luật sư sẽ giải thích cặn kẽ những gì chưa thể hiện được hết trong bài viết này.

Sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn về khiếu nại là rất khôn ngoan vì bạn sẽ hiểu rõ hơn về quyền và lợi ích hợp pháp của mình, từ đó biết cách xử lý đúng đắn trong các mối quan hệ xã hội. 

Nhằm hỗ trợ các cá nhân, tổ chức bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, Công ty Luật Thái An  cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khiếu nại như sau:

 • Tư vấn về quyền lợi của khách hàng trong vụ việc cụ thể;
 • Kiểm tra căn cứ, điều kiện khiếu nại, tố cáo hành chính;
 • Soạn thảo, hướng dẫn nộp đơn  khiếu nại hành chính;
 • Xác minh, thu thập chứng cứ, đối thoại giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo hành chính;
 • Tư vấn cho khách hàng về trình tự, thủ tục khiếu nại;
 • Đại diện tham gia quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo hành chính;
 • Tư vấn khởi kiện khi khách hàng có nhu cầu.

===>>> Xem thêm: Dịch vụ luật sư tranh tụng, khiếu nại, tố cáo

 

HÃY LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Đàm Thị Lộc

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói