Đơn khiếu nại đất đai viết thế nào?

Đất đai là tài sản có giá trị lớn nên là đối tượng dễ phát sinh mâu thuẫn khi quyền lợi của chủ sử dụng đất bị vi phạm. Bởi vậy, pháp luật đã có nhiều quy định chặt chẽ liên quan đến quyền khiếu nại của các chủ thể trong lĩnh vực đất đai. Bởi vậy, nhằm hướng dẫn khách hàng soạn thảo mẫu đơn khiếu nại đất đai đúng quy định, trong bài viết dưới đây, Công ty Luật Thái An™ sẽ hướng dẫn viết đơn khiếu nại đất đai như thế nào?

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh vấn đề viết đơn khiếu nại đất đai

Cơ sở pháp lý điều chỉnh các vấn đề liên quan đến đơn khiếu nại đất đai là:

2. Khiếu nại là gì?

Căn cứ khoản 1 Điều 2 Luật Khiếu nại năm 2011 quy định:

“Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.”

===>>> Xem thêm: Các trường hợp khiếu nại về đất đai

3. Chủ thể khiếu nại đất đai

Người khiếu nại có thể tự mình thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện, cụ thể:

 • Tự mình khiếu nại: Người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất chịu sự tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất thì có quyền tự mình khiếu nại.
 • Người đại diện theo pháp luật của người sử dụng đất thực hiện việc khiếu nại (chỉ áp dụng khi người sử dụng đất là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự).
 • Trường hợp người khiếu nại ốm đau, già yếu, có nhược điểm về thể chất hoặc vì lý do khách quan khác mà không thể tự mình khiếu nại thì được ủy quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, con đã thành niên hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ để thực hiện việc khiếu nại.
 • Uỷ quyền cho luật sư khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

===>>> Xem thêm:

Hướng dẫn viết đơn khiếu nại đất đai mới nhất
Hướng dẫn viết đơn khiếu nại đất đai mới nhất – Nguồn ảnh minh họa: Internet

5. Mẫu đơn khiếu nại đất đai như thế nào?

Công ty Luật Thái An sẽ cung cấp mẫu đơn khiếu nại đất đai cơ bản nhất theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

…, ngày… tháng … năm…..

ĐƠN KHIẾU NẠI

Về việc:……………………………..

Kính gửi:……………… (ghi Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại)

Họ và tên người khiếu nại: ……………………………………………………………………………… ;

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân …………………………. , ngày cấp ……………,

nơi cấp:……………………

Tên của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại: ………………………………………………….. ;

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………

Khiếu nại về việc: ………………………………………………………………………………………

Nội dung khiếu nại: …………………………………………………………………………………….

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo – nếu có).

 

NGƯỜI KHIẾU NẠI
(Chữ ký hoặc điểm chỉ)

Họ và tên

===>>> Xem thêm:

5. Viết đơn khiếu nại đất đai như thế nào?

Khi viết đơn khiếu nại đất đai, cần lưu ý 5 điểm quan trọng sau:

5.1 Tên đơn khiếu nại

Tên văn bản khiếu nại tùy thuộc vào từng quyết định, hành vi hành chính và mục đích khiếu nại.

Ví dụ: Đơn khiếu nại về việc không cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; Đơn khiếu nại về quyết định giải quyết tranh chấp đất; Đơn khiếu nại về quyết định bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

5.2. Người khiếu nại

Phải ghi đầy đủ họ và tên địa chỉ của người khiếu nại, nếu có người đại diện thì ghi rõ họ tên của người đại diện và ghi rõ mối quan hệ của họ với người khiếu nại.

 •  Nếu là người đại diện của cơ quan, tổ chức thực hiện việc khiếu nại thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình được đại diện;
 • Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ cơ quan, tổ chức, cá nhân ủy quyền.
 •  Nếu người khiếu nại không có CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân thì ghi các thông tin theo giấy tờ tùy thân.

5.3. Đối tượng bị khiếu nại.

Theo khoản 1 Điều 204 Luật Đất đai 2013 đối tượng khiếu nại đất đai là quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai.

Theo thực tiễn quản lý đất đai, những quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai gồm các loại quyết định và hành vi cụ thể sau:

Khiếu nại quyết định hành chính về quản lý đất đai như:

 • Quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
 • Quyết định bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư;
 • Quyết định cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Quyết định gia hạn thời hạn sử dụng đất.
 • Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai…

Hành vi hành chính trong quản lý đất đai:

Hành vi hành chính bị khiếu nại là hành vi của cán bộ, công chức khi giải quyết công việc thuộc phạm vi quy định để ban hành các quyết định quản lý hành chính về đất đai với các biểu hiện thường gặp như: Chậm thực hiện, thực hiện không đúng, gây khó dễ cho người sử dụng đất…

Người bị khiếu nại là cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước có quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại; cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có quyết định kỷ luật cán bộ, công chức bị khiếu nại.

Trong đơn khiếu nại cần ghi rõ khiếu nại về việc gì, nếu khiếu nại về các vấn đề sau:

 • Về hành vi hành chính: Phải ghi rõ họ tên chức vụ địa chỉ, người thực hiện hành vi hành chính.
 • Quyết định hành chính: Phải ghi rõ cơ quan ra quyết định; số quyết định; ngày tháng năm ra quyết định; người ký quyết định.

5.4. Nội dung khiếu nại:

Một là: Trong đơn khiếu nại cần ghi rõ những quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm:

 • Nêu tóm tắt sự việc xảy ra, ngắn gọn, đủ tình tiết trong đó phải nêu rõ quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai của cơ quan, người có thẩm quyền mà người khiếu nại có căn cứ cho là trái pháp luật, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
 • Việc tóm tắt nội dung khiếu nại cần ghi ngắn gọn, rõ ràng, trung thực diễn biến nội dung vụ việc khiếu nại.

Hai là: Ghi  rõ cơ sở của việc khiếu nại;

Ba là: Với các đơn khiếu nại sau lần đầu thì trong mẫu đơn khiếu nài có thể ghi rõ việc đã gửi đơn đến cơ quan nào, đã được những cơ quan nào giải quyết và kết quả giải quyết.

Bốn là: Những yêu cầu của người khiếu nại:  Những yêu cầu này phải xuất phát từ nội dung, những yêu cầu đó có thể là:

 • Đề ghị thẩm tra, xác minh (có thể giới thiệu tài liệu, chứng cứ, chứng minh).
 • Xem xét lại quyết định, hành vi để giải quyết theo đúng pháp luật và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.

5.4. Cam kết của người khiếu nại và lưu ý phần chữ ký

 • Ghi những cam kết của người khiếu nại về nội dung đã trình bày trong đơn khiếu nại và tính chính xác của tài liệu kèm theo.
 • Trường hợp vụ việc đã được giải quyết lần đầu mà tiếp khiếu theo trình tự hành chính thì người khiếu nại phải cam kết không khởi kiện vụ việc này ra Toà án.

===>>> Xem thêm:

6. Dịch vụ tư vấn soạn thảo đơn khiếu nại đất đai của Luật Thái An

6.1. Các loại đơn khiếu nại đất đai do Luật Thái An soạn thảo

Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm tư vấn và soạn thảo các mẫu đơn khiếu nại sau đây:

 • Đơn khiếu nại đất đai về Quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
 • Đơn khiếu nại đất đai về Quyết định bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư;
 • Đơn khiếu nại đất đai về Quyết định cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Đơn khiếu nại đất đai về Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai…

Và nhiều mẫu đơn khiếu nại khác

===>>> Xem thêm: Thủ tục khiếu nại lao động theo quy định của pháp luật

6.2. Giá dịch vụ soạn thảo Đơn khiếu nại đất đai

3 CÁCH LIÊN HỆ VỚI LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC BÁO PHÍ SOẠN THẢO ĐƠN KHIẾU NẠI

>>> Gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT

>>> Yêu cầu dịch vụ qua chat trên website https://luatthaian.vn/

>>> Gửi thư điện tử theo địa chỉ contact@luatthaian.vn

6.3. Thời gian cung cấp dịch vụ soạn thảo Đơn khiếu nại đất đai

Thời gian soạn thảo đơn khiếu nại là 2 – 3 ngày kể từ khi khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin.

Quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo đơn khiếu nại và thực hiện thủ tục khiếu nại là một khoản đầu tư thông minh, giúp các chủ thể bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của mình

Ngoài dịch vụ soạn thảo đơn khiếu nại, bán có thể tham khảo thêm các dịch vụ khác như:

===>>> Xem thêm:

 

HÃY LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Đàm Thị Lộc

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 15+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói