dai hoi thanh vien hop tac xa

đại hội thành viên hợp tác xã

Đại hội thành viên hợp tác xã có quyền thông qua những vấn đề lớn nhất của hợp tác xã.

Nguyễn Thị Huyền
Both comments and trackbacks are currently closed.