hop dong

Đình chỉ hợp đồng là một trong các chế tài thương mại.

Đình chỉ hợp đồng là một trong các chế tài thương mại.

Nguyễn Thị Huyền
Both comments and trackbacks are currently closed.