dat va nha

Bồi thường do Nhà nước thu hồi đất

Bồi thường do Nhà nước thu hồi đất có thể gồm bồi thường về đất, tài sản trên đất và đầu tư vào đất.

Nguyễn Thị Huyền
Both comments and trackbacks are currently closed.